Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
622 posty 4338 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Kto przejął SKOK-i? Kto robi geszeft na Polakach?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”

635631503429750194

 

Na zamkniętych imprezach SKOK-u Wołomin bawił się wszelaki, lewo-centro-prawo, żydo-reżimowy element III Żydo-RP.
Kto zostanie złodziejem, na kogo padnie? Z pewnością geszefciarze ujdą cało, no i z kasą.– D.Kosiur

 

_______________________________

„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”

Welcome to Kansas

„Zobaczyłam pana zdjęcie w »Kansas City Star« i chciałam zaprosić do odwiedze­nia naszych związków kredytowych” – za­proszenie tej treści trafiło w 1989 roku do Grzegorza Biereckiego, działacza NZS, który akurat bawił w Stanach Zjednoczo­nych. Pojechał tam na polecenie jednego z ówczesnych szefów NSZZ Solidarność, Lecha Kaczyńskiego, aby szukać amery­kańskich inwestorów zainteresowanych Polską.

Autorką zaproszenia była Betty Kernaghan, ambasadorka popularnego w krajach anglosaskich systemu kas po­życzkowych – credit unions. Zresztą idea nie była ani nowa, ani w Polsce niezna­na. Oparty na podobnym modelu system kas rozpowszechnił w czasie zaborów społecznik Franciszek Stefczyk. WII RP działało 3,5 tys. kas zrzeszających 1,5 min spółdzielców.

Po powrocie ze Stanów Bierecki złożył Lechowi Kaczyńskiemu raport, a ten po­wołał w Gdańsku zespół roboczy, w któ­rego skład weszli m.in. Bierecki i Adam Jedliński. W lipcu 1990 r. powstała Fun­dacja na rzecz Polskich Związków Kre­dytowych, a na czele rady stanął Lech Kaczyński. Pieniądze na rozruch dali Amerykanie – około 70 tys. dolarów jako wkład w fundację i równowartość 2-3 mln dolarów w formie szkoleń i know-how.

Pomysł chwycił. W1992 r. z inicjatywy gdańskich działaczy S w ustawie o związ­kach zawodowych pojawiły się zapisy po­zwalające na tworzenie kas pożyczkowych przy zakładach pracy. W całym kraju po­wstało kilkaset takich niezależnych od państwa podmiotów, a warto pamiętać, że sektor bankowy był wtedy państwowy. Z czasem mniejsze kasy zostały przejęte przez większe. Po fali nie zawsze dobro­wolnych przejęć zostało w całej Polsce tyl­ko 55 SKOK-ów, przy czym w największej grupie – powiązanych z Grzegorzem Biereckim Kas Stefczyka – jest ich tylko pięć.

W sieci

Od początku Bierecki i Jedliński potra­fili zadbać o dobre relacje z politykami. W 1995 r- ustawie regulującej raczkujący system Spółdzielczych Kas Oszczędnoś­ciowo-Kredytowych (powstała w kancela­rii, której wspólnikiem był Adam Jedliński) torował w Sejmie drogę Bogusław Kacz­marek, poseł Unii Pracy. Potem na wiele lat został szefem Stowarzyszenia Krzewie­nia Edukacji Finansowej, jednej z przybu­dówek systemu SKOK.

Ustawa spowodowała, że uczestni­ctwo poszczególnych kas w Kasie Kra­jowej stało się obowiązkowe!!!!(w wyniku ustawy pzryjętej przez sejm III Żydo-RP nastąpiło zawłaszczenie Kas -D.Kosiur)

To dawało Biereckiemu, Jedlińskiemu i ich kolegom gwarancję, że nikt im w SKOK-ach nie podskoczy. Ponieważ Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych zaklepała sobie 75 proc. głosów na walnym zgro­madzeniu Kasy Krajowej, więc pozostali członkowie systemu SKOK mogli odgry­wać tylko role statystów.

Korzystając ze swego monopolu wła­dzy, ekipa rządząca Kasą Krajową zaczęła oplatać system kas siecią spółek świad­czących na ich rzecz usługi. Towarzystwo Finansowe SKOK dostarczało oprogra­mowanie, bankomaty i obsługiwało kar­ty wydawane przez SKOK. Spółka Apella organizowała dla kas akcje marketingowe i promocyjne (jej spółka zależna Fratria została wydawcą prawicowych, przy­chylnych PiS periodyków). Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKOK zajmuje się lokowaniem nadwyżek finansowych spółek z systemu SKOK i członków kas. Firma Asekuracja obsługuje z kolei pro­cesy windykacyjne. A spółka Akademia prowadzona przez Fundację Edukacji Spółdzielczej organizowała obowiązko­we kursy i egzaminy dla menedżerów SKOK-ów. – Naciągali nas na pieniądze. Nie mieliśmy z tych szkoleń czy wspólne­go funduszu marketingowego większego pożytku – mówi były szef średniej wielko­ści SKOK-u z północy Polski.

Przy okazji wielu prominentnych działaczy systemu SKOK dorobiło się przyzwoitych pieniędzy, inwestując w nie­ruchomości, które następnie wynajmowa­li kasom na siedziby.

Prof. Adam Jedliński był także jed­nym ze współautorów ustawy o upadło­ści konsumenckiej, która otwierała przed SKOK-ami niezłe perspektywy, bo z uwa­gi na potężną sieć placówek zostały wy­typowane do obsługi finansowej osób wychodzących z bankructwa. Ustawa oka­zała się jednak na tyle skomplikowana, że mało kto z niej korzystał. Lepiej wyszły SKOK-i na ustawie antylichwiarskiej, która miała poskromić apetyt firm pożyczają­cych pieniądze na bardzo wysoki procent. Ustawa nie objęła jednak umów poniżej 500 zł, a właśnie takie mikropożyczki kil­ka lat temu cieszyły się w oddziałach kas wielkim wzięciem.

SKOK-i wymknęły się też unijnym dy­rektywom dotyczącym obowiązkowych minimów kapitałowych dla firm finanso­wych. Większość krajów UE wywalczyła sobie od nich rozmaite wyjątki; w Pol­sce zwolnienia przyznano państwowemu bankowi do zadań specjalnych, czyli BGK, i właśnie SKOK-om. Identyczne zwolnie­nia obowiązują w Irlandii i Anglii, gdzie system credit unions również jest rozbu­dowany i popularny.

Akcja likwidacja

W miarę jak SKOK-i rosły, miały coraz mniej wspólnego z modelem sąsiedzkiej i koleżeńskiej samopomocy finansowej. W okresie międzywojennym przeciętna kasa liczyła ok. 500 członków. Teraz to bli­sko 50 tysięcy. – W małej kasie działają­cej w kopalni czy hucie żaden „słup” nie dostałby kredytu. W dużych kasach wyło­wienie oszusta z masy dziesiątek tysięcy członków jest nieporównanie trudniejsze – mówi Marcin Święcicki, poseł PO, szef sejmowej podkomisji badającej niepra­widłowości w systemie SKOK.

Choć jeśli chodzi o model bizneso­wy i skalę działalności, SKOK-i zbliża­ły się do małych banków spółdzielczych, to nie miały obowiązku odkładania czę­ści pieniędzy na obowiązkowej rezerwie na kontach NBP i nie musiały przesadnie dbać o wysokość kapitałów własnych. Ko­misja Nadzoru Finansowego wymaga od banków minimum 12 proc. współczynni­ka wypłacalności (jeśli bank przyjął 100 min depozytów, to co najmniej 12 mln zł musi trzymać na kontach). W systemie SKOK-ów – nadzorowanym przez zarzą­dzającą systemem Kasę Krajową – wy­starczał 1 proc.

Jesienią 2009 r., gdy a lawa SKOK-ów przekraczały już 11 mld zł – koalicja PO-PSL uchwaliła nową ustawę, która wprowadza­ła nadzór KNF nad kasami i w konsekwen­cji ochronę powierzonych im depozytów gwarancjami BFG.

Nowe przepisy weszły jednak w życie z trzyletnim opóźnieniem. W listopadzie 2009 r. przedstawiciele Kasy Krajowej trzykrotnie odwiedzali pałac prezyden­cki. Przyjmował ich prawnik prezydenta, Andrzej Duda. Skutkiem tych wizyt było skierowanie nowej ustawy do Trybuna­łu Konstytucyjnego. SKOK-i dostały czas na dostosowanie się do nowych reguł gry.

Kilkadziesiąt godzin po tym, jak Lech Kaczyński posłał ustawę do Trybunału, rządząca Kasą Krajową Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych zosta­ła postawiona w stan likwidacji. Jej wart prawie 80 min zł majątek (nieruchomości wynajmowane m.in. Kasie Krajowej i TF SKOK oraz udziały w spółkach systemu SKOK) trafił do spółki Spółdzielczy Insty­tut Naukowy (SIN), której właścicielami są Grzegorz Bierecki, jego brat Jarosław i Adam Jedliński. Z informacji KNF wy­nika, że sowite zyski SIN (nawet kilkana­ście milionów złotych rocznie) trafiały do właścicieli w formie dywidendy.

To właśnie tymi przekształceniami włas­nościowymi ma się zająć gdańska AB W.

W ramach żonglowania majątkiem część aktywów systemu SKOK została przeniesiona do założonej w Luksemburgu spółki SKOK Holding. Tam powędrowa­ły też gigantyczne pakiety niespłacanych kredytów.

Pieniądze w Luksemburgu

Kiedy jesienią 2012 r. kasy objęto ostatecz­nie kuratelą KNF, okazało się, że 80 proc. z nich wymaga naprawy, część ma ujemny współczynnik kapitałów własnych (żeby wypłacić pieniądze z lokat, muszą naj­pierw je gdzieś pożyczyć), a co trzecia zło­tówka udzielona w formie kredytu może być nie do ściągnięcia. W radzie nadzor­czej Kasy Krajowej dominowali przedsta­wiciele kas, które same miały kłopoty (np. menedżerowie SKOK-u Wspólnota, któ­rego bankructwo kosztowało 800 min zł, i SKOK-u Wesoła, gdzie wprowadzono za­rząd komisaryczny).

Od tamtej pory na ratowanie SKOK-ów poszło już 3,6 mld zł. Większość na SKOK Wołomin, z którego – jak twierdzi proku­ratura – w ramach przestępczego procede­ru wyprowadzono setki milionów złotych. Mówiąc wprost – ukradziono.

Tylko ułamek strat pokryła Kasa Krajo­wa. Z funduszu stabilizacyjnego, w którym SKOK-i gromadziły pieniądze na czarną godzinę, przekazała niecałe 360 mln zł. Za to aż 3,2 mld zł wyłożyli klienci banków, finansujący poprzez bankowe opłaty Ban­kowy Fundusz Gwarancyjny. Nigdy dotąd w Polsce żadne bankructwo nie pociągnę­ło za sobą tak ogromnych kosztów.

W starym góralskim dowcipie baca bez skutku próbował sprzedać psa wycenio­nego na milion złotych. W końcu wymie­nił owczarka na dwa koty po pół miliona każdy. W latach 2012 i 2013 SKOK-i na potęgę sprzedawały pakiety przetermino­wanych kredytów do luksemburskiej spół­ki ASK Invest. Podobnie jak wspominany baca nie dostawały zapłaty w gotówce, tyl­ko koty w worku, a konkretnie w skryp­tach dłużnych, których wartość była brana z sufitu. Formalnie skrypty ASK Investu warte były ponad miliard złotych, co po­zwalało podciągnąć wyniki kas.

Inspektorzy Komisji Nadzoru Finanso­wego, którzy badają sprawozdania SKOK- ów, regularnie urealniają ich wartość w dół – w samym tylko 2013 roku o 433 min zł. KNF wylicza, że w ubiegłym roku sektor SKOK zanotował 126 min zł strat, a niedobór kapitałów własnych sięga 300 min zł, ale nasi rozmówcy z komisji pod­kreślają, że to wyniki wstępne, które mogą się zmienić po kolejnych inspekcjach. Ra­czej na gorsze niż na lepsze.

Recepty na szybkie rozwiązanie prob­lemu nie ma. W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w którym przez lata ban­ki (a ściślej ich klienci) odłożyli około 11 mld zł, zostało już tylko ok. 7 mld zł i BFG nie kwapi się do dalszej pomocy.

Marne wyniki finansowe i niedobory kapitałowe w kasach to jednak tylko jedna strona bilansu SKOK. Jest i druga. Z infor­macji KNF wynika, że w systemie są pie­niądze, które można by wykorzystać do podratowania kondycji kas. Luksembur­ski SKOK Holding, kontrolowany przez Kasę Krajową (należy do niej 80 proc. udziałów), który czerpie zyski z działalno­ści wspomnianej siatki okołoskokowych spółek i spółeczek, ma – według KNF – od­łożone około 140 min zł. Co się z tymi pie­niędzmi dzieje?

Jak wynika z uchwały o podziale nad­wyżki finansowej za 2013 rok, Kasa Kra­jowa dostała w ramach dywidendy ze SKOK Holding około 2 min zł. Za to Spół­dzielczy Instytut Naukowy braci Biereckich i Adama Jedlińskiego otrzymał 3 min zł. Biereccy, jak wynika z ich oświad­czeń majątkowych (Grzegorz jest senato­rem, kandydował z ramienia PiS, obecnie jest zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego tej partii, jego brat jest radnym sejmiku województwa pomor­skiego), czerpią z systemu SKOK po kil­ka milionów złotych rocznego dochodu.Zyski zostały sprywatyzowane, straty znacjonalizował BFG!!!

autor: Belgum

za: //pis-da.blogspot.com/2015/05/najwiekszy-skok-iii-rp.html

tytuł, wytłuszczenia i podkreślenia: redakcja WPS

_____________________________________________________

 


KOMENTARZE

 • no proszę..
  i nawet p. Andrzej Duda w tle sprawy występuje ?
 • banda złodziei zniszczyła piękną narodowowyzwoleńczą ideę spółdzielczości kredytowej
  To zwyrodniałe środowisko nie ma prawa powoływać się na dorobek Franciszka Stefczyka
 • ślepi?
  8 lat kradli , kradli , a ci drudzy patrzyli , patrzyli.
  A przy okazji wyborów ślepia otworzyli?!
 • -------- a tu ! że patrioci przejęli .........
  http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/klopoty-skok-nie-takie-straszne-jak-je,183,0,1868471.html

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031