Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
718 postów 5371 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Rosja świętuje Dzień Obrońcy Ojczyzny

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Z okazji przypadającego w dniu 23 lutego, dla upamiętnienia utworzenia Armii Czerwonej i Floty, święta Dnia Obrońcy Ojczyzny – składamy serdeczne, braterskie życzenia wszystkim żołnierzom Sił Zbrojnych Rosji.

logo-wps

Pan

Andriejew Sergiej Wadimowicz

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej

w Rzeczypospolitej Polskiej

Pan

Kontradmirał Walery Nazarow

Attache Wojskowy , Sił Lotniczych i Marynarki Wojennej

Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Szanowni Panowie,

 

z okazji przypadającego w dniu 23 lutego, dla upamiętnienia utworzenia Armii Czerwonej i Floty, święta Dnia Obrońcy Ojczyzny – składamy serdeczne, braterskie życzenia wszystkim żołnierzom Sił Zbrojnych Rosji oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo waszego państwa.

Ze szczególnym szacunkiem odnosimy się do kombatantów II wojny światowej, których wysiłkowi i ofierze krwi  także na polskiej ziemi,  Polacy zawdzięczają wyzwolenie spod okupacji faszystowskich Niemiec. Nastąpiło to w boju, gdzie Rosjanie i Polacy byli sojusznikami, których łączyło braterstwo broni i walka ze wspólnym wrogiem mającym za cel ludobójstwo Słowian. Świadectwem tej walki są liczne mogiły i pomniki bohaterów tamtych dni, które obecnie w wyniku prowokacji stają się obiektami wandalizmu. Niszczenie grobów, czy pomników nie należało nigdy i nie należy także obecnie do tradycji polskiej kultury i jest wynikiem prowokacji na gruncie zakłamywanej historii  w okresie tzw.transformacji, a także nierzadko jest inspirowane przez zewnętrzne siły, chcące skłócić nasze dwa bratnie narody.

My, polscy patrioci i narodowcy, ze wstydem przepraszamy za te bezrozumne akty wandalizmu i barbarzyństwa na polskiej ziemi.

Obecnie – na tle konfliktu za naszą wschodnią granicą na Ukrainie,  wywołanego przez neokolonialną politykę anglosasko-syjonistyczną żerującą na oligarchicznych strukturach gospodarczo-politycznych oraz na spreparowanej przez wojnę informacyjną świadomości części ukraińskiego społeczeństwa, a także na tle regionalnej wojny w Syrii i terroryzmu polityczno-gospodarczego na Bliskim Wschodzie – narody Europy i świata z wielką nadzieją patrzą na zdecydowane i skuteczne działania rosyjskich Sił Zbrojnych.

Autorytet rosyjskich Sił Zbrojnych rośnie, gdyż oprócz obrony własnej ojczyzny ich działania dają nadzieję także innym narodom, że konieczne i możliwe jest przeciwstawienie sie zbrodniczemu, ludobójczemu globalizmowi, któremu patronuje światowa lichwa i drapieżny militaryzm światowych koncernów działających pod politycznym protektoratem Stanów Zjednoczonych.

Dlatego Dzień Obrońców Ojczyzny pojmujemy jako dzień obrońców suwerennych, rozwijających się i dostatnich państw,  respektujących zasady samostanowienia oraz równych praw i wzajemnych korzyści w  międzynarodowych stosunkach politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych .

Raz jeszcze w Dniu Obrońców Ojczyzny życzymy waszym kombatantom zdrowia i długiego życia, waszym żołnierzom dotychczasowego hartu ducha i wysokiego stopnia wyszkolenia, a waszym dowódcom wyobraźni polityczno-strategicznej i konsekwencji działania.

Narodowi rosyjskiemu przekazujemy wyrazy przyjaźni, szacunku i słowiańskiego braterstwa.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Wierni Polsce Suwerennej

Paweł Ziemiński

Dariusz Kosiur

Andrzej Skorski

 

Warszawa-Łódź, 23 lutego 2016 r.

 

 

Господин

Андреев Сергей Вадимович

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации

в Республике Польша

Господин

Контр-Адмирал Валерий Назаров

Военный атташе-Воздушных Сил и Военно-морского флота

Посольство Российской Федерации в Республике Польша

 

 

Уважаемые Господа,

 

по случаю отмечаемого 23 февраля, в честь создания Красной Армии и Флота, праздника Дня Защитника Отечества – сердечно передаем, братские пожелания всем служащим Вооруженных Сил России и служб, отвечающих за безопасность вашего государства.

С особым уважением мы относимся к ветеранам ВТОРОЙ мировой войны, благодаря которых усилием и жертвом крови также на польской земле, Поляки обязаны освобождение от оккупации фашистской Германии. Произошло это в бою, в котором Русские и Поляки были союзниками, которых связывало боевое братство и борьба с общим врагом, имеющим цель-геноцид Славян. Свидетельством этой борьбы являются многочисленные могилы и памятники героев тех дней, которые в настоящее время в результате провокации становятся объектами вандализма. Разрушение могил или памятников не было никогда, и не есть также в настоящее время в традиции польской культуры и является результатом провокаций на почве извращения истории в период так называемой трансформации, а также нередко инспирован внешними силами, желающими поссорить наши два братские народы.

Мы, польские патриоты, со стыдом приносим свои извинения за эти бездумные акты вандализма и варварства на польской земле.

В настоящее время – на фоне конфликта за нашей восточной границей, на Украине, вызванного неоколониальной англосаско-сионистической политикой олигархических структур, также из за информационной войны в сознании части украинского общества, а также на фоне региональной войны в Сирии – народы Европы и всего мира с надеждой смотрят на решительные и эффективные действия российских Вооруженных Сил.

Авторитет российских Вооруженных Сил растет, потому что, кроме обороны своей родины их действия дают надежду и другим народам, что необходимо и возможно, противостояние преступному глобализму который исползует мировое ростовщичество и хищный милитаризм мировых корпорации, работающих под политическим протекторатом США.

Поэтому День Защитников Отечества мы воспринимаем как день защитников суверенных, развивающихся и процветающих государств, соблюдающих правила самоопределения, а также равных прав и взаимной выгоды в международных, политических, экономических и социально-культурных отношениях .

Еще раз, в День Защитников Отечества желаем вам и вашим ветеранам здоровья и долгих лет жизни, вашим солдатам прежней твердости духа и высокого уровня подготовки, а вашим командирам политико-стратегической осознанности и решительности.

Российскому народу мы передаем слова дружбы, уважения и славянского братства.

Общество „Верные Суверенной Польше” и Польский Культурный Центр в Калининграде

 

 

Odpowiedź od przyjaciół z Rosji:

Дорогие наши польские друзья!
Искренне желаем вам и всем польским гражданам, знающих цену жизни, победы, любящих свою страну и стремящихся к сохранению добрых отношений между нашими народами Мира и благополучия!

Этот день напоминает нам сложных периодах в истории и возлагает на нас обязанность сохранить нашу общую историю, как урок. для будущих поколений, в котором, мы верим, нашим внукам и правнукам жить долго и счастливо.

И в качестве шутки о дне сегодняшнем:
Не очень давно Обама заявил, что главными угрозами для прогрессивного человечества являются ИГИЛ, лихорадка Эбола и Россия. На днях Россия представила две вакцины против Эболы, закрыв проблему и серьезно способствует уничтожению ИГИЛ. В общем, делает все возможное, чтобы остаться единственной в почетном списке.


Дорогие друзья!

Примите от нас самые добрые пожелания в День защитника Отечества.

23 февраля – праздник всех тех, кто не щадя своей жизни защищал Родину и сегодня выполняет свой воинский долг.

Пожелаем друг другу здравия, стойкости, мира, добра, веры, успехов в ратном труде и „мягкой силе” военной дипломатии!

С праздником вас, с Днем защитника Отечества!

 

Tłumaczenie:

Drodzy nasi polscy przyjaciele!

Serdecznie życzymy wam i wszystkim obywatelom Polski, którzy znają cenę życia, zwycięstwa, kochających swój kraj i dążących do zachowania dobrych stosunków między naszymi narodami, Pokoju i pomyślności!

 

Ten dzień przypomina nam o trudnych okresach w naszej historii i nakłada na nas obowiązek zachować naszą wspólną historię, jako lekcję dla przyszłych pokoleń, w której wierzymy, naszym wnukom i prawnukom, przyjdzie żyć długo i szczęśliwie.

 

Jako żart o dniu dzisiejszym:

Nie tak dawno temu Obama oświadczył, że głównymi zagrożeniami dla postępu ludzkości są ISIS, Ebola i Rosja. Kilka dni temu Rosja przedstawiła dwie szczepionki na Ebolę, zamykając problem i poważnie przyczynia się do zniszczenia ISIS. W sumie, robi wszystko, co możliwe, aby pozostać jedynym na honorowej liście.


:)

____________________________

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • Торжественный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества
  https://www.youtube.com/watch?v=1XDsScAGTkM
 • @nocny gryzoń 16:13:56 - Masz rację, bardziej potrzebna jest szczepionka na syjonistyczną zgniliznę
  Ale bądź dobrej myśli, z pewnością się pojawi i to chyba niebawem.
 • "....Nie tak dawno temu Obama oświadczył, że głównymi zagrożeniami dla postępu ludzkości są ISIS, Ebola i Rosja."
  Dzisiaj , ale to na pewno nieprawda:
  "Umowa w sprawie Syrii byłaby niemożliwa bez Rosji "- John Kerry .
 • proszę pamiętać też o 16. kwietnia - rocznicy Układu w Rapallo
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Bundesarchiv_Bild_183-R14433%2C_Vertrag_von_Rapallo.jpg
  – w podpisaniu układu w Rapallo brał udział kanclerz Rzeszy Joseph Wirth, Walther Rathenau oraz delegacja sowiecka: Leonid Krasin, Gieorgij Cziczerin oraz Adolf Joffe... szczególnie polecam uwadze Szanownego Autora tego ostatniego - Adolfa Joffe ;)))
 • @Rzeczpospolita 17:19:12
  To bardzo krzepiące, że są w Polsce ludzie tacy jak Wy. Pod przesłaniem z Listu podpisuję się obu rękami i całym sercem. Każdy obłęd kiedyś się skończy, a więc dla Polaków też istnieje jakaś nadzieja, że wyjdą z tego prozachodniego amoku i będą normalnymi ludźmi.
 • @sosenkowski 19:02:56
  a ten znowu to samo. Polacy też mieli podpisanych wiele umów z Hitlerem. I razem z hitlerowcami poszli na Czechosłowację. A grunt pod łatwiejsze działanie niejakiego Adolfa Hitlera przygotowywał w Polsce z zapałem niejaki Józef Pilsudski, a to likwidujac Armię Hallera, a to sprzedając i tak skąpe uzbrojenie Polski krajom zachodnim.
  Co to za gangrena opanowała niektórym mózgi, że widzą wybiórczo i to interpretują fałszywie.
 • @Rzeczpospolita 15:59:15
  Z okazji święta Dnia Obrońców Ojczyzny


  http://cont.ws/uploads/pic/2016/2/i%20%2869%29.jpg

  https://www.youtube.com/watch?v=eEdYkXz5p_o
 • @nana 19:13:27
  "a ten znowu to samo. Polacy też mieli podpisanych wiele umów z Hitlerem. I razem z hitlerowcami poszli na Czechosłowację."

  O ile się nie mylę, to układ w Rapallo został podpisany w 1922 roku, czyli na długo przed tym, jak Piłsudski i Hitler zaczęli się dogadywać. A jeżeli chodzi o Czechosłowację - odebranie Zaolzia w 1938 roku nie było zbyt mądrym posunięcięm, ale trzeba pamiętać, że Czechosłowacja podstępem je zabrała od Polski w latach 1918-1920, kiedy Polska broniła się przed żydo bolszewią.
 • Rosja świętuje Dzień Obrońcy Ojczyzny
  https://opolczykpl.wordpress.com/2016/02/23/rosja-swietuje-dzien-obroncy-ojczyzny/
 • @sosenkowski 19:02:56
  Żydem był nie tylko Joffe. Ale czego miałby dowodzić pański komentarz, bo nie rozumiem -?

  Dla mnie wiele istotniejsza jest np. taka informacja:
  J.Beck, Żyd, sławny minister MSZ w IIRP, jako attaché wojskowy RP w Paryżu i Brukseli w okresie 1922–1923 przekazywał Niemcom wszystkie informacje na temat uzbrojenia, które Polska otrzymywała od Francji. Na żądanie Francuzów został wycofany do kraju.
  Rodzina J. i L.Kaczyńskich utrzymywała bliskie kontakty towarzyskie z J.Beckiem.

  Tadeusz A, Siedlik „Z historii Polski 1900-1939. Klęska demokracji.” Context 1997
 • @Sukarno 19:35:17
  To, co Pan napisał jest faktem historycznym i znajduje się w podręcznikach.
  Jednak kryją się za tymi faktami podstępne działania żydowskiej finansjery i masonerii.
  Żydzi w Wersalu podejmowali ogromne wysiłki, żeby 1. państwo polskie nie powstało w ogóle, a po fiasku tego ich planu, żeby 2. zajmowało jak najmniejszy obszar.
  Żydostwo miało także ogromny wpływ na personalny skład rządów w państwach Europy środkowo-wschodniej. Prezydentem Czech został T.Masaryk, mason i polonofob. O ostatecznym przebiegu granicy zdecydowały mocarstwa zachodnie, czyli żydostwo i masoneria.
  Trzeba pamiętać, że w tym czasie trwała wojna z ZSRR - sprowokowana przez Piłsudskiego w interesie żydostwa, które liczyło na połączenie ZSRR i żydowskiej Republiki Weimarskiej po trupie Polski.
 • @nocny gryzoń 19:53:43
  Żeby wyjaśnić, trzeba najpierw wiedzieć, poznać historię, fakty.

  Polecam:

  Józef Piłsudski likwidator polskiej armii - https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/05/16/jozef-pilsudski-likwidator-polskiej-armii/

  art. Jana Bodakowskiego
 • @Rzeczpospolita 20:37:44 ad. @Sukarno 19:35:17
  Zapomniałem dodać dwóch zdań:

  Była to pierwsza próba stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, poprzedniczki UE - Polacy uniemożliwili Żydom realizacje tych planów. Stąd zemsta w czasie II w. św. - General Plan Os (Plan Zagłady Słowian), a nie żaden holokaust Żydów.

  (Zemsta dosięgnęła także Węgrów w 1956r. za likwidację w 1919r. Węgierskiej Republiki Rad. A po 1990 Węgrzy stracili jeszcze więcej majątku niż Polacy.)
 • @nocny gryzoń 19:52:11 - ty nie nie jesteś idiotą, jesteś syjonistyczną mendą
  dlatego kasuję tę prostacką propagandę
 • Mamy tych samych wrogów co Rosja, winniśmy mieć podobną politykę
  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2016/02/rosjawps.jpg
 • Wychowanie w miłości do Ojczyzny
  https://www.youtube.com/watch?v=xdjmdN4IPg0
 • Wojna w Syrii a wielki Izrael, świątynia jerozolimska i ostateczne rozwiązanie kwestii muzułmańskiej
  https://opolczykpl.wordpress.com/2016/02/24/wojna-w-syrii-a-wielki-izrael-swiatynia-jerozolimska-i-ostateczne-rozwiazanie-kwestii-muzulmanskiej/
 • @Rzeczpospolita 20:19:30
  mój koment dowodzi, że my Polacy mamy liczyć na siebie, a nie na AZJATYCKI KREML - wbrew pozorom mamy ten sam cel i tych samych wrogów, a najdłuższa wojna w nowoczesnej Europie trwa na naszych ziemiach od przybycia Litwaków i front przebiega teraz przez nasze Serca i Dusze :)))
 • @sosenkowski 08:39:25
  "my Polacy mamy liczyć na siebie"

  - Idea dobra, wspaniała, aż chce się jej przyklasnąć - ale proszę sobie odpowiedzieć, czy choć w 10% jest realna w aktualnej rzeczywistości?
  A polityka, która mija się z realiami nawet psu na budę się nie zda.

  "AZJATYCKI KREML" - ? Jest bardziej europejski niż Europa, niż cały Zachód pod jewrejską wszechwładzą.

  "front przebiega teraz przez nasze Serca i Dusze" - czego dowodem przytoczone fragmenty pańskiego komentarza.
 • @Rzeczpospolita 12:49:50 toteż właśnie
  zastanawiałam się, jak to jest, że niektórzy z polskim obywatelstwem nie czują więzi ze Słowianami. Odpowiedź narzuca się sama: oni Słowianami nie są, więc więzi czuć nie mogą. Bo i czym? Oni czują więź z zachodem, mają widocznie we krwi domieszki obce, albo wręcz całkiem obcą krew.

  Oczywiście, ja wszystko pojmuję na bazie własnych odczuć; ja czuję wieź z polską ziemią, z niebem nad tą polską ziemią, z językiem polskim, z polską sztuką ludową, polskimi lasami szumiącymi prastare, słowiańskie pieśni... I moja dusza wie, że Rosjanie czują podobnie - też ten mistyczny związek z ziemią i szumem lasów, z odbiciem nieba w czystych jeziorach. To nas nastraja na jedną częstotliwość tak, że nie zrobilibyśmy sobie wzajemnie krzywdy, nie zdradzilibyśmy siebie i nie oszukalibyśmy.

  Natomiast w relacji z zachodem sprawa wygląda tak, że człowiek musi być nieustannie czujny, bo na każdym kroku może zostać napadnięty, oszukany i zniewolony.

  Rosjanie czegoś takiego w stosunku do Polaków nie zrobili nigdy.
  Więc ci, którzy twierdzą, że Bohaterska Armia Czerwona Polski nie wyzwoliła, mają ze swojego, na przykład niemiecko-jucho-stanowiska rację. Oni pod Niemcem czuli się u siebie.
  Oni nie czuli się nigdy Słowianami i napaść Niemców na Polaków była dla nich oczekiwana. Oni czuli więź z Niemcami.

  Problemem jest to, że oni twierdzą, jakoby byli oni Polakami. Ale to nieprawda, Polak może myśleć tylko po polsku, w polskim interesie i zgodnie z polską racją stanu.
  Martwienie się tym, jakoby to rzekomo po wojnie Niemcy doznawali jakichś przykrości świadczy o zdradzie polskiej krwi. A raczej o braku polskiej krwi w żyłach.
  Niemcy i tak dostali mniejszą karę niż powinni.

  Możliwe, że są to osobniki po mutacjach, zniekształcone genetycznie i dlatego nie mają oni możliwości odczuwać jak uczciwi ludzie.
  Polak - Słowianin, będzie dążył do życia w wolności, nawet o chlebie i wodzie. Natomiast taki mutant to i ubierać się będzie chętnie w zachodnie śmiecie ze szmateksów i będzie modlić się do dolara.

  Szlachetny Słowianin będzie się tym brzydził.

  Te mutanty, ofiary prababek puszczających się z obcym żołdactwem szwedzkim, francuskim czy niemieckim, nie maja w sobie cech szlachetnych, dlatego nie mogą docenić szlachetności innych osób.

  Jak na przykład Bohaterskich Żołnierzy Armii Czerwonej, którzy poświęcali życie by ratować Braci -Słowian, Polaków.

  Te mutancie kreatury nie czują związku z polską ziemią. Więc oddanie tej polskiej ziemi we władanie Polaków nie było dla nich pożądanym i doniosłym wydarzeniem. Dlatego te mutanty były zdolne do zdrady naszej Ojczyzny i teraz tak chętnie zakłamują historię.

  Te mutanty robią to samo co robiły hitlerowskie pomioty: opluwają szlachetnych Bohaterów a mordercom i zdrajcom stawiają pomniki. Te mutanty inaczej nie mogą, bo są zaprogramowane obcą juchą właśnie tak.

  Normalny człowiek chce znać prawdę. Ale taki mutant ustala, co jest prawdą i każdego, kto nie idzie po jego myśli traktuje jak wroga. Stąd tyle w tych mutantach agresji. Prawda bowiem broni się sama, ale by przeforsować kłamstwo, to już musi być użyta przemoc, siła. I mutanty ją stosują nagminnie.

  Ewolucja ma to do siebie, że nieustannie eliminuje elementy niepożądane, nie zdolne do rozwoju, prymitywne i agresywne.
  Więc wystarczy tylko przeczekać. Może dwa, może trzy tysiące lat? Ale nadzieja jest.
  Mutanty nie mają duszy. A dusza człowieka jest niezniszczalna. Cóż więc znaczą te długie lata w porównaniu z wiecznością?
 • @nana 13:39:50
  ależ przez Ciebie - istoto wirtualna przemawia prymitywny rasizm równy chyba jedynie i temu talmudycznemu i temu pangermańskiemu, który doprowadził od anihilacji Polskich Elit w latach 1939-1989 :(((
 • @Rzeczpospolita 12:49:50
  ależ dlaczego Kreml nie mógłby znowu oddać w arendę nadwiślańskich obłasti aszkeNAZIolkom??? - wszak od kilku lat oba plemiona (o ile ruskie w czystej rasowo postaci jeszcze istnieje;) współpracują na najwyższych obrotach:
  http://english.alarabiya.net/en/views/news/world/2015/12/02/Russian-Israeli-relations-reach-new-heights.html
 • @sosenkowski 13:51:16 co, zaplułeś sobie swoje kaprawe oczęta i nie widzisz, co pisze?
  ile z tego co ja napisałam wziąłeś do siebie? wszystko? a dlaczego? czyżby ci się zgadzało? Gdzie ty widzisz w moim wpisie rasizm? Tak to z mutantami jest, że mają mózgi szczątkowe, a więc i percepcję zaburzoną. Jeżeli sam siebie, dobrowolnie, zaliczyłeś do odpadów Ewolucji, za co winisz mnie?

  Co ci do tego, co Kreml oddawać chce czy będzie albo i nie? Zbyt wcześnie zwolniono cię z leczenia, boś jeszcze niezdrów.
  Ja nie do ciebie się zwróciłam i nie od ciebie wymagam zrozumienia spraw podstawowych. Gdzie się wpirzasz nieproszony?
 • @nana 14:58:46
  ależ przewrotna Lilith - bardziej Ci pasuje niż "nana" - sama piszesz o Bliźnich: "są to osobniki po mutacjach, zniekształcone genetycznie i dlatego nie mają oni możliwości odczuwać jak uczciwi ludzie."
  WPROST oczerniasz biednych, szukających namiastki luksusu Polaków: "taki mutant to i ubierać się będzie chętnie w zachodnie śmiecie ze szmateksów i będzie modlić się do dolara" niczym jakaś najnikczemniejsza asystentka - "wilczyca" doktora Mengele - afe! toż to najczarniejsza odmiana talmudyzmu pseudo-słowiańskiego :(((
 • @sosenkowski 13:51:16
  "ależ dlaczego Kreml nie mógłby znowu oddać w arendę nadwiślańskich obłasti aszkeNAZIolkom??? - wszak od kilku lat oba plemiona współpracują na najwyższych obrotach"

  "wszak od kilku lat oba plemiona współpracują na najwyższych obrotach" - to zdanie jest po prostu fałszywe. Dowodów nie przytaczam, bo są dostępne wszędzie, także w powszechnych żydo-mediach.

  "ależ dlaczego Kreml nie mógłby znowu oddać w arendę nadwiślańskich obłasti aszkeNAZIolkom???" - musi Pan rozgraniczyć sentymentalizm od polityki.
  Owszem, wspólne słowiańskie korzenie mogą być dobrą podstawą przyjaznej współpracy. Jednak skuteczna polityka musi być racjonalna i pragmatyczna - rosyjska taką polityką właśnie jest (radziecka w czasach ZSRR także taką była).
  Jeżeli na polskim obszarze władza będzie należała do sił proUSA, to jest oczywiste, że w momencie osłabienia USA w Europie, Polska może nawet przestać istnieć (rozmontowana przez NRF i Rosję) - to chyba oczywiste (tu nie wolno zapominać także o zawsze antyrosyjskim i prozachodnim Kościele).

  Możliwy jest także inny wariant, jeżeli niezależnie od słabnącej pozycji USA w Europie, władza w Polsce będzie nadal w rękach żydowskich, żydowskie władze podejmą decyzję o podporządkowaniu Polski interesom Rosji (jest to wariant bardzo prawdopodobny) i zostanie to przez Rosję z pewnością zaaprobowane.

  Jeżeli nie zdobędziemy się na zbudowanie autentycznej polskiej narodowej organizacji, która zdolna byłaby w odpowiednim momencie podjąć rozmowy z Rosją, to finał może być smutny, jak przedstawiony w powyższych wariantach.
  Polityka to gra interesów, to walka o przetrwanie. Rosja ma prawo do zabezpieczenia swoich interesów. Takie samo prawo mamy my Polacy, ale jeśli nie potrafimy z niego skorzystać, to nie możemy mieć pretensji, że ktoś - Rosja - nic nam nie chce dać za darmo, z samej słowiańskiej miłości.
 • @Rzeczpospolita 17:07:51
  to bardzo ponura konkluzja - tym bardziej, że dość poważnie bierze pod uwagę Kościół jako cynicznego gracza i z góry zakłada kierowanie błagania na kolanach do władz Kremla :(
 • @sosenkowski 17:35:52
  "z góry zakłada kierowanie błagania na kolanach do władz Kremla"

  Z czego Pan to wywnioskował? Tego typu postawa, poza zniechęceniem i do petentów, mogłaby spowodować wyłącznie odwrotną reakcję od oczekiwanej. Tak polityki się nie uprawia.

  Proszę nie zapominać, że Polska, jej położenie geopolityczne, potencjał - to poważne atuty -, mogą być skutecznie wykorzystane tylko w przypadku pojawienia się u władzy Polaków i Rosjanie zdają sobie z tego sprawę.
  Problem w tym, że takich Poloków, takiej polskiej organizacji nie widać.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930