Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
592 posty 4042 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Polska w UE to rezultat żydowskiego oszustwa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jak żydowski reżim przygotował oszustwo referendum akcesyjnego do UE

Ostateczna frekwencja w referendum akcesyjnym wyniosła 58,8%, ale do godziny 16., czy 17. drugiego dnia referendum, według L.Millera, frekwencja wyniosła zaledwie ok. 17%.

Jak zatem lud zdołał się zmobilizować i co o tej mobilizacji decydowało, żeby na kilka godzin do zamknięcia lokali referendalnych dobić z frekwencją do 58,8% – ? – pozostanie to tajemnicą dla potomnych. Innym istotnym rezultatem referendum było TAK dla akcesji we wszystkich województwach.Czym więc było podyktowane rozporządzenie Ministra Kultury – i dlaczego właśnie Ministra Kultur ? – zniszczenia całej dokumentacji referendalnej, która stanowiła dowód politycznej dalekowzroczności oraz jedności polskiego ludu z żydowską władzą? Przecież to dzięki akcesji Polski do UE trwa nieprzerwane pasmo sukcesów obywateli i państwa. Niestety, dowody tej wspólnej mądrości narodu i władzy zostały zniszczone (?).

Czyżby wprowadzający Polaków do UE obawiali się, że przeżyją UE i zostaną pociągnięci do odpowiedzialności? Muszą chyba być świadomi, że kara śmierci należy się im za to niewątpliwie.

Nie zapominajmy także i o tym, że w zapędzaniu Polaków do UE czynny udział brał żydo-katolicki Kościół i osobiście sam święty JPII.

D.Kosiur

___________________________

Nowa ustawa o referendum, z zapisem o dwudniowym głosowaniu, weszła w życie w dniu zarządzenia przez Sejm referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – tj. 17 kwietnia 2003r.

Referendum akcesyjne w sprawie przystąpienia Polski do UE  i ratyfikacji traktatu ateńskiego, , (referendum europejskie lub akcesyjne), wyznaczono na dwa dni – na 7 i 8 czerwca 2003r.

___________________________

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „dokumentach z referendum ogólnokrajowego”, należy przez to rozumieć:

1) spis osób uprawnionych do udziału w referendum;

2) protokoły głosowania w obwodzie;

3) protokoły wyników głosowania;

4) protokoły o wyniku referendum;

5) uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej ustalającą wyniki głosowania i wynik referendum;

6) karty do głosowania (wykorzystane i niewykorzystane);

7) protokoły posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia i inne dokumenty komisji do spraw referendum.

§ 2.

 1. Obwodowe komisje do spraw referendum po wykonaniu swoich zadań przekazują posiadane dokumenty z referendum, jako depozyt, odpowiednio wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, konsulowi albo kapitanowi polskiego statku morskiego.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są udostępniane wyłącznie na żądanie sądów w związku z postępowaniami w sprawach protestów dotyczących referendum oraz na żądanie sądów lub prokuratury i Policji prowadzących postępowanie karne.

§ 3.

 1. Po upływie 30 dni od podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały o ważności referendum komisarz wyborczy nakazuje organom, o których mowa w § 2 ust. 1, zniszczenie następujących dokumentów z referendum:

1) spisów wyborców (obu egzemplarzy);

2) kart do głosowania (wykorzystanych i niewykorzystanych);

3) przekazanych na zasadach określonych w § 2 ust. 1 drugich egzemplarzy:

 1. a) protokołów głosowania w obwodzie,
 2. b) protokołów wyników głosowania,
 3. c) protokołów o wyniku referendum.
 4. Sposób zniszczenia dokumentów określa dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zniszczenie następuje po porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.
 5. Dokumenty z referendum znajdujące się w posiadaniu obwodowych komisji do spraw referendum niewymienione w ust. 1 nie podlegają zniszczeniu i są przekazywane dyrektorowi właściwej rzeczowo i terytorialnie delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 4.

Dokumenty z referendum przekazane przez obwodowe komisje do spraw referendum komisarzom wyborczym, a także dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz dokumenty z referendum sporządzane przez komisarzy wyborczych stanowią zasób archiwalny i są przechowywane przez dyrektorów właściwych rzeczowo i terytorialnie delegatur Krajowego Biura Wyborczego, w sposób ustalony dla zasobu archiwalnego archiwów zakładowych przez okres 5 lat, licząc od dnia referendum. Po upływie tego terminu dokumenty z referendum przekazuje się do właściwych miejscowo archiwów państwowych.

§ 5.

Dokumenty z referendum przekazane przez komisarzy wyborczych Państwowej Komisji Wyborczej oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Państwowej Komisji Wyborczej podlegają przekazaniu Kierownikowi Krajowego Biura Wyborczego. Dokumenty te stanowią zasób archiwalny i są przechowywane w Krajowym Biurze Wyborczym do czasu ich przekazania właściwemu archiwum państwowemu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 6.

 1. Dokumenty z referendum stanowiące zasób archiwalny udostępnia się do wglądu osobie zainteresowanej w obecności i pod nadzorem upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego, w której dokumenty są przechowywane, w siedzibie tej jednostki.
 2. Sporządzenie urzędowego odpisu, kserokopii bądź udostępnienie w innej formie danych z dokumentów z referendum wymaga zgody kierownika właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu, dotyczących w szczególności gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania i udostępniania dokumentów z referendum, stosuje się przepisy o narodowym zasobie archiwalnym.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

za: //www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2003.102.0000951,rozporzadzenie-ministra-kultury-w-sprawie-sposobu-przekazywania-przechowywania-i-udostepniania-dokumentow-z-przeprowadzonego-referendum-ogolnokrajowego.html

__________________________

KOMENTARZE

 • "Koń-stytucja" z 1997r.
  tylko 42%,a może mniej?
  Wi ec jaka "obowiązuje?
  Czy wszystkie "rządy" chazaro-mongołów nie ważne i ich "dokonania"?
 • Czy oszustwem międzynarodowego żyda
  ...jest też zamach smoleński?
 • Jak myślicie dlaczego żydostwo potrzebowała aż dwóch dni ?
  Słowianie ! żydostwo potrzebowało dwóch dni by kontrolować wynik referendum akcesyjnego do UE !!!! gdyby był tylko jeden dzień to praktycznie żydostwo nie miało by wpływu na wynik referendum !

  Słowianie ! żydostwo prawie natychmiast niszczy dokumenty z wyborów referendum bo chce szybko pozbyć sie dowodów swego fałszerstwa !

  Traktat Lizboński żydostwo w Polsce i w Europie ze strachu zatwierdzili sami po przegranych referendach w Holandii i Francji !!!

  UNIA EUROPEJSKA TO BANDYCKA MAFIA ŻYDOWSKA ! która ciemięży narody europejskie !!!

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach .
 • Oszustwo- też tak przypuszczam.
  Dlaczego raptem miała być tak wysoka frekwencja w referendum?
  Nie ma wytłumaczenia innego jak oszustwo wyborcze.
  Ta manipulacja była przecież w interesie Niemiec i USA. Po skutkach widać, że to przypuszczenie ma poparcie w faktach.

  Dopiero od mojej analizy wyborów 2011 okazało się jak łatwo jest je fałszować, szczególnie że Polacy w swojej większości do tego czasu nie rozumieli znaczenia elektronicznej, centralnej bazy danych w liczeniu głosów.

  http://umtsno.blogspot.de/2011/10/urna-wyborcza-z-30-gosami-ani-nie-bya.html

  http://iddd.de/rys/wyborydoPEFrekwencja.jpg
 • @Talbot 18:24:22
  A czy "zamach smoleński" miał miejsce?

  Jak do tej pory nie mamy żadnych wiarygodnych informacji n/t tej katastrofy.

  Zatem insynuacje, że to zamach, za którym stoi oczywiście nie kto inny tylko Putin, to oszustwo Międzynarodowego Żyda.

  Można dzięki temu przechadzać się w Warszawie aleją imienia syjonistycznej zgnilizny zamiast al.Armii Ludowej.
 • @Talbot 18:24:22
  Proporcjonalnie do zamachu w Gibraltarze , oczywiście że tak. https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/876824,Tajemnica-katastrofy-w-Gibraltarze Ty lepiej nie staraj się zostać Neonowym Stańczykiem , tylko robisz z siebie błazna .
 • Autor
  "Polska w UE to rezultat żydowskiego oszustwa"/ Rzeczpospolita/

  Nie zaprzeczam temu twierdzeniu. Wszystko jest możliwe, a dokumenty zostały zniszczone.

  Proszę jednak zwrócić uwagę na pewne fakty. Otóż referendum miało miejsce w dniach 7 i 8 czerwca, 2003 roku. 7 czerwca to była sobota, a 8 czerwca to była niedziela, w którą przypadały Zielone Świątki. Moja rodzina i znajomi oddali głosy w referendum w niedzielę po południu, po wyjściu z kościoła. Myślę, że większość Polaków zdecydowała się na głosowanie w tym właśnie czasie, co by wyjaśniało fakt, że na kilka godzin do zamknięcia lokali referendalnych frekwencją podniosła się do 58,8%.

  Drugą istotną sprawą była prounijna propaganda, którą snobistycznie ukierunkowani i pożądający "europejskiego splendoru" Polacy "połykali" bez żadnego oporu. U mojej mamy w pracy tuż przed referendum hasło " Jak nie będziemy należeć do Europy, to gdzie, do Ukrainy?" biło rekordy popularności.

  Ciekawe jest również kto i jak w Polsce głosował. Przeważająca większość za integracją, czyli przeciwko Polsce suwerennej, miała miejsce w Zachodniej Polsce, na tzw. "ziemiach odzyskanych", Śląsku i Pomorzu i oczywiście w dużych miastach(Warszawa). Są to województwa obecnie zdominowane przez zwolenników PO ("targowica"). Polska Wschodnia wykazała się umiarkowanym pędem do Europy. Proszę spojrzeć na mapy na Wikipedii. Najwięcej głosów na "nie" padło w województwie lubelskim i podlaskim. W gminie Godziszów (lubelskie) 88% wyborców zagłosowało przeciwko integracji z Unią Europejską.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_Polsce_w_2003_roku
 • Przyjęcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  TAK 6 396 641 53,45
  NIE 5 570 493 46,55
  Głosy ważne 11 967 134 98,60
  Głosy nieważne 170 002 1,40
  Razem 12 137 136 100,00
  Frekwencja 42,86
 • @kfakfa 21:24:51
  Wybierając kreaturę-Jaruzela na prezydenta chazary,czerwone,ub-ki musiały wybrać większością głosów czyli 50% plus 1 głos
 • @Talbot 18:24:22
  To była katastrofa lotnicza...
  Na zamach trzeba mieć jakieś dowody.
  A wszystkie znane dowody pokazują że to była katastrofa na życzenie
  wodzów tej wyprawy (próba lądowania przy braku widoczności).
  "śmiało zmieścisz się"... 200m, 100, 80m.. kto oprócz załogi mógł w kokpicie pilotów takie teksty wygłaszać ?
  a na to SĄ DOWODY czyli nagrania.
 • @ele 18:41:36
  Takie oszustwo pozwala wykręcić się sianem z UE.
  Tylko trzeba mieć armaty... bo siano na bandytę nie działa.
 • @Oscar 08:20:32
  Te nagrania są też dowodem na brak bomby w samolocie ...
  bo gdyby była to by piloci musieli zareagować jakimś działaniem...a tego na nagraniach NIE MA.. nie słychać...
  Jedne co słychać to krzyki w momencie uderzenia w brzozę i rozpoczęcia śmiertelnej "karuzeli", "piruetu" samolotu pozbawionego części jednego skrzydła (nierówna siła nośna i samolot robi beczkę).
 • Lech Wałesa był agentem obcych wplywow
  Taki jest oficjalny wedykt IPN tym samym wiekszosc decyzji i kierunkow nakreslonych w okresie jego prezydentury nalezy uwazac jako zdrade stanu i traktowac jak nie obowiazujace polskie spoleczenswo
 • @jan 09:57:07
  Więcej takich odkryć .. a wiemy wszyscy dla kogo pracowała Tusk, Suchocka, Buzek...i inni...
  a będzie można z czystym sumieniem zdelegalizować "Najjaśniejszą Solidaruchów".
  Dobrze by przy okazji zdelegalizować agenturę Watykanu która walnie się przyczyniła do zdrady interesu narodowego Narodu Polskiego.
  To obca agentura obcego Państwa (JPII, klechy, Suchocka to ewidentnie agentura Watykanu).
 • Jak żydowskie elity bronią swojej pacynki w Polsce.
  Ten kretyn Macierewicz jest już znienawidzony przez wszystkich i Premier RP wraz z Kaczyńskim chcą go w końcu wywalić. Co robią elity żydowskie ? Zapraszają gnoja do Białego Domu. Ch..j wie po co i dlaczego ( w jakiej sprawie ) . Spotka się tam z jakimś niższym urzędnikiem ale to nie ważne. Ważne , że tę ofiarę zaproszono do BIAŁEGO DOMU a takiego „wyróżnionego” gnoja wyrzucić po prostu przecież nie można !!!! – z komentarza danielmarek2552 , 6 stycznia 2018 at 08:52 na bruskablog

  Moja odpowiedź : Antonio to ciężki zawodnik zarówno dla marionetek z Polski jak i marionetek z BIAŁEGO DOMU, tudzież , a raczej i przede wszystkim dla samego tajnego światowego centrum władzy w skrócie TŚCW. Istnieje opcja , że stamtąd już do Polski nie wróci, tak jak kiedyś Bierut z Kremla. I znowu będzie tak jak w powiedzeniu „pojechał dumnie , przyjechał w trumnie”.

  Ja tam Antoniemu , ze swojej strony, życzę jak najlepiej. Przecież po bohaterze Kuklińskim, to największy po II wś. stwórca „polskiej armii”.

  PS.Przepraszam wszystkich za pomyłkę w nazewnictwie zamiast TŚCW, powinno być TŚWC…

  ciąg dalszy dyskusji o Antonio : Jak nie wiadomo o co chodzi, to doskonale wiadomo ze chodzi o $
 • @detektywmjarzynski 13:52:11
  Być może ciężka waga pana Antoniego dla jak to pan określił marionetek z Polski jak i Białego Domu wynika z jego wiedzy na temat "zamachu" smoleńskiego. Jego teorie na ten temat, których liczby już nawet sam pan Antoni chyba nie pamięta mogą być "zasłoną dymną". Pan Antoni jest na tyle inteligentny, że zrobił wszystko by jego wiedza zabezpieczała go przed casusem Bieruta. Chyba, że popełnił błąd.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930