Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
722 posty 5472 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Samorząd ma działać w interesie mieszkańców

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nigdy w interesie obcego kapitału

 

Konieczne staje się zmniejszenie biurokratycznych przerostów w administracji publicznej i ograniczenie kosztów jej funkcjonowania !!!

 

_________________________

Nie uliczne wypożyczalnie rowerów, nie fontanny i aqua parki, są potrzebne mieszkańcom. Potrzebujemy szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym socjalnego, a więc miejsc pracy, a co za tym idzie i likwidacji bezrobocia, ubóstwa, bezdomności. Potrzebujemy niskich podatków i likwidacji większości z nich. Konieczna jest eliminacja obcych firm i korporacji, które zastąpić musi polska, rodzima przedsiębiorczość. Obcy handel musimy zastąpić własnym, polskim, itd., itp. To także są zadania dla samorządów – dla świadomych samorządowców, świadomych potrzeb mieszkańców, Polaków, samorządowców świadomych narodowego polskiego interesu.

4.09.2018   Dariusz Kosiur

_________________________

Z Programu WPS – 2005r.

https://programwps.wordpress.com/2016/05/13/administracja-publiczna-i-samorzady-rozdz-12/

Administracja publiczna i samorządy

Administracja publiczna

      Od 1989r wydatki na administrację publiczną (w tym i tę powstałą w związku z wejściem do UE) wzrosły kilkakrotnie. Dochód narodowy (DN – Przyp.1) w tym samym czasie systematycznie maleje. Można dokonać prostej oceny efektywności działania administracji dla rozwoju gospodarczego kraju. Przyjmując stosunek wielkości DN do wielkości rocznych kosztów administracji publicznej jako wskaźnik tej efektywności zauważymy systematyczny jej spadek. Konieczne staje się zmniejszenie biurokratycznych przerostów w administracji publicznej i ograniczenie kosztów jej funkcjonowania (nie mylić z liberalnym nawoływaniem do ograniczania roli i funkcji państwa w ogóle). Budżet RP uzyska środki, które będzie można przeznaczyć np. na sądownictwo, czy na bezpieczeństwo wewnętrzne. Mamy w kraju wybitnych fachowców, którzy mogą przygotować reformę administracji. Odbiurokratyzowanie państwowych struktur wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie gospodarki. UE jest w tym względzie fatalnym wzorem (niemal rodem z wczesnego dogmatyzmu ZSRR) i nie wolno go bezmyślnie powielać.

                                                     

Samorządy

Żadna władza centralna nie rozwiąże wszystkich wewnętrznych problemów społeczno-gospodarczych kraju. Dlatego konieczne jest zwiększenie kompetencji i zakresu uprawnień dla samodzielnych decyzji samorządów.

Samorządy powinny uzyskać większą swobodę w realizacji zadań budżetowych. Oczywiście muszą realizować zadania wchodzące w skład polityki krajowej zlecane przez władze centralne, które zabezpieczają na te cele niezbędne środki finansowe. Oznacza to, iż niedopuszczalne jest obciążania samorządów zadaniami, którym nie są w stanie podołać finansowo z winy błędnej i szkodliwej polityki władz centralnych (np. polityka oświatowa, zdrowotna, ochrony środowiska).

Nie wolno zmuszać samorządów do realizacji zadań wynikających z polityki UE.Unijne centrale polityczne nie są i nigdy nie będą kompetentne, co do właściwości polityki samorządowej poszczególnych krajów. UE nie zabezpiecza środków finansowych dla samorządów, a więc nie może mieć prawa do narzucania im jakichkolwiek zadań. Ewentualne tzw. unijne dopłaty w wyniku specyficznego procesu ich przyznawania powodują jedynie wzrost zadłużania się budżetów samorządowych oraz krajowego. Warto pamiętać, że dopłaty te pochodzą z podatków ściąganych z podatników – obywateli państw członków UE. Sumaryczna wielkość polskich składek do UE przewyższa tzw. unijne dofinansowanie.

(Np. konieczność inwestycji w ochronę środowiska wymuszonych Traktatem Akcesyjnym do UE – T.A. prowadzi samorządy do niewypłacalnego zadłużenia, rosnącego razem z lichwiarskimi odsetkami bankowymi, a budżety samorządów już są zadłużone średnio do 30% – 60% swoich przychodów).

 

Trzeba ponownie zapisać w prawie o samorządach możliwość podejmowania przez nie inicjatyw gospodarczych. Np. samorządy muszą posiadać prawo powoływania przedsiębiorstw komunalnych do realizacji zadań własnych, jak i obcych, ale bez konieczności udziału tych przedsiębiorstw w obowiązkowych przetargach (do których zmusza T.A.), które zaprojektowano pod kątem premiowania firm obcych (zagranicznych lub z kapitałem zagranicznym). Komunalne firmy będą mogły stosować rotacyjne zatrudnianie, co może nie zmniejszy bezrobocia, ale ograniczy jego dokuczliwość dla polskich rodzin. Najważniejsze będą jednak oszczędności finansów samorządowych budżetów – część pieniędzy zostanie na miejscu.

Konieczny jest zakaz sprzedaży mienia komunalnego inwestorom zagranicznym.

Kolejność działań w gospodarce musi być racjonalna ekonomicznie i podyktowana najpierw interesem Narodu i Państwa Polskiego, a dopiero w dalszej kolejności i ewentualnie interesem organizacji, do których Polska przynależy, czyli np. do UE, o ile przynależność ta daje Narodowi i Państwu Polskiemu jakieś wymierne korzyści. A więc najpierw własny rozwój przedsięwzięć produkcyjnych dających gospodarce i mieszkańcom dochody (nie pozwala na to polityka UE w Polsce!), a dopiero potem inwestycje nieprodukcyjne. Wyjątek stanowić może inwestycja w ochronę zdrowia, choć wbrew pozorom (czego wielu nie rozumie) jest to inwestycja jak najbardziej pro produkcyjna – oczywiście przy założeniu, że produkcja sprzętu medycznego oraz leków jest realizowana przez rodzimych producentów.

Samorządowcy, zwłaszcza osoby na kierowniczych stanowiskach (z wyborów i mianowane) oprócz odpowiedzialności politycznej muszą ponosić także odpowiedzialność karną i skarbową za swoje decyzje, jeśli te powodują szkodę dla interesu publicznego. Nie dopuszczalne jest podejmowanie przez samorządy decyzji wbrew woli mieszkańców. 

                                            

Sprawny samorząd

W wyborach samorządowych należy ustanowić jedną wspólną pulę środków finansowych, które zostaną równo rozdzielone na reklamę pomiędzy wszystkich kandydatów. Reklamę kandydatów należy ograniczyć wyłącznie do mediów regionalnych (zakaz drukowania i rozpowszechniania plakatów i ulotek – marnotrawstwo środków) oraz do publicznych wystąpień. Każdy kandydat dysponuje identycznym czasem oraz powierzchnią na reklamę w mediach (kandydaci na kierownicze funkcje w samorządach mogą dysponować większym czasem oraz powierzchnią reklamową, ale jednakowymi dla wszystkich kandydatów).

O wyborze kandydatów na każdy szczebel samorządowej władzy winny decydować wyłącznie ich programowe propozycje, a nie stan majątkowy, czy zdobyta popularność z racji wykonywanego zawodu (np. nauczyciele, lekarze, dziennikarze itp.).

 

Wybrani samorządowcy winni być pod koniec kadencji rozliczeni z realizacji własnych programów, co powinno się przekładać na ewentualny zwrot części lub całości otrzymanych diet. Osoby z wyboru pełniące kierownicze funkcje w samorządach w wyniku braku realizacji własnych programów winny zwrócić uzyskane dochody pomniejszając je o wielkość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, występującego na danym obszarze samorządowej działalności, za cały okres kadencji.

Oceny prac samorządowców winni dokonać mieszkańcy np. poprzez wypełnienie sporządzonych do tego celu ankiet pracy samorządowca. Jeden pełnoletni mieszkaniec wypełnia jedną ankietę dotyczącą oceny pracy (skala ocen od 2 do 5) ogółu radnych [może w niej jednak wymienić także radn(ego)ych, któr(ego)ych ocenia pozytywnie] oraz pracy poszczególnych osób pełniących z wyboru kierownicze funkcje samorządowe.

Ankieta (nieobowiązkowa) winna być dostępna w gminnym urzędzie za okazaniem dowodu osobistego. Ostateczna ocena pracy samorządowca to stosunek ilość ocen negatywnych do ilości ankiet ogółem, o który należy pomniejszyć otrzymane diety lub wynagrodzenia.

Przebieg rozliczania i oceny pracy samorządów oraz ich ostateczne zatwierdzenie dokonuje samorząd następnej kadencji.

_______________________

Przyp. 1 PKB (produkt krajowy brutto) – wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju w ciągu roku.  PKB fałszuje obraz gospodarki kraju, ponieważ uwzględnia dochód wypracowany również przez firmy obce, dominujące już w polskiej gospodarce, które swoje zyski lokują w krajach pochodzenia. Na nasze potrzeby zostaje, więc (nieuwzględniany w Rocznikach Statystycznych) dochód narodowy (DN).

DN=PKB – (odjąć) zyski obcych firm. Z pewnym przybliżeniem można powiedzieć, że od 1990r PKB rośnie, a DN maleje – stąd m.in. np. dramatyczna sytuacja w ochronie zdrowia. Warto wiedzieć, że dziś już tylko 20% PKB powstaje w Polsce z majątku produkcyjnego!

 

Dariusz Kosiur

PS

Pracownicy samorządowi to dzisiaj, w zależności od definicji – od 250 tys. osób w odniesieniu do ściśle rozumianej administracji samorządowej, do blisko 1,9 mln osób szeroko rozumianego sektora samorządowego (wszystkie instytucje dostarczające usługi publiczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym).

Sektor samorządowy stanowi aż 21,5% ogółu zatrudnionych w Polsce (w województwach słabiej rozwiniętych nawet 33 %), będąc jedną z ważnych miar skali decentralizacji.

za: „Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym” – www.zmp.poznan.pl/strefa-dla-miast/dokumenty/90 

Już ponad 60% pracujących w Polsce jest zatrudniona w szeroko rozumianym sektorze budżetowym – takie są efekty żydowskiego kapitalizmu po transformacji PRL w III RP.

KOMENTARZE

 • @AgnieszkaS 18:59:10
  Odpowiedzi są tu:

  https://programwps.wordpress.com
 • @AgnieszkaS 18:59:10
  "Jak zamierza Pan zwiększyć zakres działalności władz regionalnych, ich uprawnień i kompetencji, i jednocześnie ograniczyć biurokrację w samorządach?"

  Przecież zwiększenie zakresu działalności, uprawnień i kompetencji to kwestia prawna.
  Ograniczenie biurokracji to ograniczenie ilości zatrudnionych urzędników i likwidacja zbędnych przepisów.

  Co to w ogóle za pytanie? ;-DDD
 • @ Autor
  "Samorząd ma działać w interesie mieszkańców"

  Też ma Pan zachcianki ;-(

  Te 5* to ode mnie - żeby nie było, że nie.

  Ukłony
 • @AgnieszkaS 21:44:02
  Zależy komu :))) Ten problem to zadanie w szkole podstawowej? Co zrobić żeby wykopac w ciagu dnia dól o objetosci 3 m3 jeśli 1 robotnik jest w stanie wykopać 1 m3
  Odpowiedź Agnieszki : zatrudnić 3 robotników
  Odpowiedź Jasia: zatrudnic 2 robotnikow ktorych wydajność dzienna jest 1.5 m3
  Odpowiedź Grzesia wykopac ten dół za pomoca koparki w ciągu 1 gidziny

  Odpowiedź Darka : a po co w ogóle kopac ten dó!
 • WPS
  https://youtu.be/bGtZdHaHoQk
 • @AgnieszkaS 21:44:02
  "To jest również kwestia administracyjna. Gminy i samorządy regionalne będą potrzebowały więcej pracowników- ekspertów z różnych dziedzin. "

  Ekspert nie musi być zatrudniany w samorządzie. Czy to tak trudno sobie wyobrazić?
 • @AgnieszkaS 06:56:07
  Doprawdy?
  I co?
  Z pewnością trzeba tworzyć więcej urzędów ;-DDD

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031