Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
681 postów 4684 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Silny Kościół to słaba Polska

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Żydowski opozycjonista, Karol Modzelewski: „(…) bez Kościoła czeka nas w Polsce zgroza”.

 

 

Prawdziwe jest także twierdzenie odwrotne: silna Polska to słaby Kościół

 

 

 

     Tytułowa teza znajduje potwierdzenie w faktach historycznych. W roku 1565, gdy Polska była jeszcze europejską potęgą istniało w kraju 67 klasztorów. W 1763r., w czasach upadku RP było ich już 889. (Sprawozdania Papieskich Nuncjuszy, Tom I, s. 163 n.) Równocześnie ze wzrostem ilości klasztorów i kleru rosła szybko liczba Żydów w Polsce i na Litwie. W ciągu niemal tych samych 200 lat odsetek Żydów zwiększył się z 0,5% do 10%. W 1580r. mieszkało w Koronie 40-50 tys. Żydów, a już w 1790r. ich liczba wzrosła do 900 000.

Nie zapominajmy także, że żydo-chrześcijański kler nie przysparzał dochodów RP, podobnie jak i Żydzi, którzy utrzymywali się z pośrednictwa i handlu. Zatem utrzymanie całej tej hałastry bezproduktywnych pasożytów i darmozjadów spadło na barki polskiego chłopstwa.

Gdy w 1945r. nastąpiła w Polsce zmiana ustroju i Polska zaczęła się gospodarczo odbudowywać i rozwijać, władze PRL ograniczyły rolę i majątki Kościoła – to była ta sławetna walka PRL z Kościołem (?).

Ale gdy z CIA, nie wykluczone, że i z Mossadu, przybył duch święty i za jego to sprawą papieżem został K.Wojtyła, pozycja Kościoła w Polsce zaczęła rosnąć. Razem z Żydami doprowadził do upadku PRL. Dzisiaj po zlikwidowaniu polskiego przemysłu, handlu, banków, drastycznego ograniczania i likwidacji rolnictwa, przy niespotykanych od początku XX w. w Polsce zarobkowej emigracji, bezrobociu i rosnącej biedzie, Kościół znów odzyskał dawną pozycję, majątki i finansowanie z państwowej kasy.

Dzisiaj utrzymanie pasożytów, Kościoła oraz Żydów, którzy zasiadają we wszelkiego rodzaju władzach, nadzorczych radach, wypełniają wszelkie media, polityczne gremia, itd., itp., nie kalając się pracą na rzecz narodu i państwa, spadło na barki wszystkich polskich podatników. I co ważne, IIIRP wywalczona przez Kościół i Żydów, utrzymująca tych pasożytów z naszych podatków, zostawiła na łasce losu bezrobotnych, bezdomnych i biednych Polaków.

 

Żydo-chrześcijaństwo instalowano w Europie poczynając od jej zachodnich krańców – wyjąwszy wprowadzenie go w starożytnym Rzymie w IV w. n.e. W V w. n.e. wprowadzono je już w Irlandii, w VI w. n.e. w Hiszpanii. Ekspansja żydo-chrześcijaństwa zmierzała z zachodu na wschód. Narzucano je brutalnie i krwawo, siłą, podstępem, szantażem. W ślad za rozprzestrzeniającym się żydo-chrześcijaństwem instalowały się w Europie gminy żydowskie – najstarsza znajduje się oczywiście w Rzymie, w kolebce europejskiego żydo-chrześcijaństwa.

Żydowskie gminy w Europie powstawały zawsze w najstarszych siedzibach biskupów – Kordoba, Wormacja, Kolonia, Paryż, Praga, Gniezno, Kraków – a więc zawsze zgodnie z kierunkiem podboju Europy przez żydo-chrześcijaństwo.

Jeden z najwybitniejszych cezarów starożytnego Rzymu, Neron, który jako jeden z pierwszych dostrzegł niebezpieczeństwo dla trwałości cesarstwa ze strony żydo-chrześcijańskiej religii, w historiografii żydo-chrześciajńskiej Europy uchodzi za głupca i niegodziwca.

Istnieje zdumiewająca paralela dotycząca kierunku współczesnego rozprzestrzeniania się Unii Europejskiej, było nie było cywilizacji chrześcijańskiej, a dokładnie żydo-chrześcijańskiej – także rozprzestrzeniała się z zachodu na wschód – czas przeszły jest nie przypadkowy, ponieważ proces ten należy uznać już za zakończony. UE zaczyna się rozpadać.

Polska była właściwie ostatnim państwem Europy, któremu narzucono żydo-chrześcijaństwo. Stało się to dopiero w X w.n.e. – tak długo stawialiśmy Rzymowi opór. Żydowscy i żydo-katoliccy historycy utrzymują, że nasze terytorium było nie zamieszkałe – że „Słowianie zeszli z drzew” dopiero w IX w. n.e. – stąd zwłoka w żydo-chrystianizacji naszego państwa.
Zaskakująco silne i organizacyjnie okrzepłe musiało być jednak to nasze ledwo co powstałe państwo, skoro już w XI w. przeciw żydo-chrześcijaństwu, w obronie starej wiary, równocześnie wybuchły powstania właśnie w Polsce, w Szwecji, na Rusi i na połabiu. (Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej. Wrocław 1964r. W.Dziewulski)
Jeśli na polityczną mapę Europy nałożymy interesy głównych politycznych graczy na przestrzeni ostatnich 1700 lat jej dziejów (od IV w. n.e. – od edyktu mediolańskiego legalizującego żydo-chrześcijaństwo – Konstantyn Wielki: „daliśmy Europejczykom niebo, a zabraliśmy ziemię”) z pewnością odczytamy informację, jaką rolę polityczną pełnił i nadal pełni w Europie Kościół żydo-chrześcijański.

 

Obrońcy żydo-katolicyzmu (żydo-chrześcijaństwa) propagujący jakże haniebny pogląd, iż stanowi on korzeń polskości, że jest z nią nierozerwalnie związany, nie są w stanie poprzeć tego twierdzenia merytorycznymi argumentami.

Wszystko, od początku do końca, co składa się na podstawowe dzieło i dokument judaizmu i żydo-chrześcijaństwa – chodzi o Biblię – jest dziełem żydowskim i w dodatku w dużej mierze zasługującym na miano plagiatu, ponieważ jego żydowscy autorzy dokonali zapożyczeń z wielu wcześniejszych religii starożytnych ze zmartwychwastaniem i dziewictwem matki boga włącznie.

Religia jako taka jest dla funkcjonowania społeczeństwa istotna nie ze względu na wiarę w istnienie Boga, ale ze względu na propagowanie stosunku do człowieka i ta etyczna jej strona – nie przeczę – ma wartość.

Nie można tego powiedzieć o żydo-katolicyzmie ze względu na jego filozofię personalizmu, która przeciwstawia jednostkę grupie, a więc neguje wartość państwa i narodu. Stąd otwarcie sie żydo-katolicyzmu na ideologie globalizmu (poparcie depopulacji – encyklika „Laudato si”) i liberalizmu (poparcie „wolnego rynku” – encyklika „Centesimus annus”) oraz sprzeciw wobec socjalnych funkcji państwa (Kościół potępił „teologię wyzwolenia” w Ameryce Łac.) na rzecz jałmużny (miłosierdzia).

 

Religia judaizmu biblijnego (z niej wywodzą się chrześcijaństwo i islam), a także pozostałych odłamów judaizmu, w przeciwieństwie do żydo-katolicyzmu nie stawia jednostki w opozycji do grupy, do narodu, czy do państwa. Co ciekawe, żydo-katolicyzm także szanuje naród, ale tylko jeden naród – „naród wybrany” – stąd uczy, że „antysemityzm jest grzechem” a „nacjonalizm jest herezją i zaprzeczeniem patriotyzmu”.

I nie jest to wcale jakaś intelektualna, czy religijna aberracja współczesnych, posoborowych (SVII) pasterzy żydo-katolickiego Kościoła. To stały program żydo-chrześcijaństwa wedle, którego istnieje tylko jedna rasa ludzka.

Pius XI w katolickiej rozgłośni belgijskiego radia, 8,09.1938r. stwierdził: „Jesteśmy potomstwem duchowym Abrahama, nasieniem Abrahamowym”. Opublikowały tę myśl katolickie gazety zachodniej Europy, lecz żadna w Polsce. Za to z wielkim uznaniem zamieściły te słowa lewicowe (żydowskie) „Wiadomości Literackie” w Polsce.

Pius XI napominał, aby nie przeceniać znaczenia narodu, wobec Boga wszystkie narody są bez znaczenia – oczywiście poza tym jednym najważniejszym „narodem wybranym”, którego przedstawiciel dostąpił łaski objawienia.

Identyczne stanowisko, oczywiście bez odniesienia do Boga, zajmują marksiści – żydowscy marksiści i również żydo-masoneria. – A czy w UE nie istnieją próby stworzenia, poprzez wymieszanie różnych, jednego narodu, jednej rasy -? i czyż tym działaniom nie patronuje żydo-katolicki Kościół, który nie widzi alternatywy wobec unijnej integracji i nakazuje wiernym ją popierać?

 

T.Terlikowski, naczelny redaktor Frondy, poważnego żydo-katolickiego pisma stwierdził (2013r.): „My chrześcijanie jesteśmy i musimy być duchowymi Żydami. Jesteśmy wszczepieni w Izrael.”

 

 Może wydawać się zaskakujące, że niechęć, wręcz nienawiść do nacjonalizmu wspólna jest żydo-katolickiemu Kościołowi, jego akolitom – łatwo domyśleć się ich proweniencji – oraz Żydom – ? Ponieważ problem nie jest nowy odpowiedź na to pytanie pojawiła się już w 1937r. Żydowski „Nasz Przegląd” potępiając ruch narodowy oraz jego miesięcznik „Zadrugę” w listopadzie 1937r. stwierdził: „(…) zdecydowana wrogość do Żydów prowadzi w konsekwencji do odrzucenia religii(chrześcijańskiej – D.K.) o judejskich korzeniach.”.

 

A oto opinia współczesna, autorstwa K.Modzelewskiego, czołowego żydowskiego opozycjonisty względem polskich władz PRL: „(…) bez Kościoła czeka nas (nas Żydów – D.K.) w Polsce zgroza”.

I czy można dać wiarę żydo-katolickim propagandystom, którzy pomawiają Żydów o walkę z Kościołem? Te hasła o oblężonej twierdzy mają służyć jedynie naganianiu owieczek do obrony żydo-katolicymu – do obrony żydowskich interesów. I naganiaczami są przeważnie syjonistyczni Żydzi. Warto przypomnieć, że inicjatorami powołania ATK w Warszawie był nie kto inny tylko żydo-bolszewicy w 1954r.

 

Publicystów przedwojennej „Zadrugi” prześladowały po 1945r. żydo-bolszewickie władze PRL – żydo-sanacyjne władze IIRP także nie darzyły ich sympatią (konfiskata nakładów czasopisma, rozprawy sądowe, itp.). Nie tylko można, ale trzeba w tym miejscu zadać pytanie: dlaczego prześladowano ludzi, których poglądy na gospodarcze reformy państwa były zbliżone do panującej po 1945r. ideologii socjalistycznej?

Głównym zarzutem żydo-bolszewickich władz było posądzenie o faszyzm. Żydo-bolszewiccy zbrodniarze faszyzmem nazywali wskazywanie przez narodowych publicystów „Zadrugi” na ogromną szkodliwość żydo-katolickiej religii i Kościoła oraz żydowskiej mniejszości dla polskiego Narodu i Państwa.

 

I tak oto historia Polski ostatnich 100 lat zatacza koło. Żydzi, żydo-katolicki Kościół, bywa, że także i polscy nieświadomi politycznie głupcy, występują przeciw polskiemu nacjonalizmowi – przeciw Narodowi i Państwu Polskiemu.

 

„Zadrugę”, która była wydawana zaledwie przez dwa lata, 1937-39, potępiła cała przedwojenna prasa: za szerzenie pogaństwa i nacjonalizmu.

Były zakonny ksiądz, teolog, Ludwik Gościński, w krakowskim „Głosie Narodu” (listopad 1937) zamieścił „List otwarty do Papieża”, w którym pisze o kontaktach jezuitów z masonerią w celu koordynacji działań przeciw wspólnemu wrogowi – przeciw nacjonalizmowi.

Jakimi zatem nacjonalistami mogą być współcześni „narodowi katolicy”? Przecież dla żydo-katolika celem jest „niebieska ojczyzna”, a nie jakiś ziemski padół, a i „naród nie ma znaczenia wobec Boga”, „wszyscy jesteśmy jednym Abrahamowym ludem”.

 

Dariusz Kosiur

KOMENTARZE

 • @Katana 17:25:43
  Mam propozycję,
  Pan zmieni nick z "Katana" na "chałat".
 • A ty dlaczego
  nie wystąpisz o apostazję.
  Czemu byłeś chrzczony,bierzmowany a na końcu świadomie rzekłeś tak dla sakramentu małżeństwa. To samo z twoimi dziećmi.
  Cynik na potrzeby "kariery"
 • Redakcjo, nisko upadłaś ...
  Blog p. Dariusza Kosiura już od dawna obchodzę szerokim łukiem, mimo że odwołuje się do tradycji narodowej (ściślej laicko narodowej). Każdy artykuł zaczyna się lub kończy atakiem na Kościół Katolicki. To jakaś fobia Autora lub opętanie. Dziś uczyniłem wyjątek z powodu promowania przez Redakcję tego artykułu, który moim zdaniem powinien znaleźć się w lochu.
  Dlaczego ? Tekst jest niespójny logicznie i manipulatorski. Myślę, że większość osób to samodzielnie zauważy. Autor pewnie oskarży mnie o brak argumentów i unikanie dyskusji, ale "znamy się" trochę i zamiast dyskusji z mojej strony ma obiecane Zdrowaś Mario w Jego intencji.
  Czołem Wielkiej Polsce Katolickiej !
 • @Husky 18:29:33
  ,,Cynik na potrzeby "kariery",,.........

  no to przygadał kocioł garnkowi ...
 • Nie będę komentował treści notki
  bo w dysputy religijne się nie mieszam. Za cienki bolek jestem :)

  Ale kiedyś tłumaczyłem tekst o SVII. Polityczny, nie religijny. Autorem był ksiądz doktor Luigi Villa, śp.

  http://spiritolibero.neon24.pl/post/4395,sobor-watykanski-ii-kulisy
 • @Netwalker 19:13:14
  Na każdy punkt Stanowiska Kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej Polsce autorstwa ks.dra Morawskiego istnieje łatwa odpowiedź wytrącająca jego, czyli Kościoła, argumenty.

  I tak np.:

  § 7. Obcowanie chrześcijan z żydami

  A. Służba u żydów
  Aby nie dopuścić, by żydzi, naród niewolniczy, nie rozkazywali i nie przewodzili chrześcijanom, ludziom wolnym, jak również, by uchronić chrześcijan od wielu zgorszeń i zepsucia moralnego, Kościół zabraniał chrześcijanom przebywać na stałej służbie u żydów.

  - Trzeba zauważyć, że celem tego rozporządzenia było zachęcenie Żydów do przechodzenia na chrześcijaństwo. Powód banalny: Kościół zyskiwał nowych płatników danin.

  § 6. Lichwa
  Jak zaś surowo przez Kościół w dawnych wiekach była zakazana lichwa ...

  - Ale trzeba wiedzieć, że ten zakaz nie dotyczył Żydów, u których Kościół zaciągał pożyczki, tylko dotyczył chrześcijan.

  § 5. Zajęcia żydów w Polsce
  A. Handel
  Żydzi w Polsce, w myśl rozporządzeń, zarówno kościelnych, jak i państwowych, nie mogli zajmować się handlem na rynkach i w miejscach publicznych ..., ale tylko wyłącznie w domach własnych ...

  - Niewielu wie, że szlachtę polską obowiązywał zakaz ostrzejszy - nie mogła ona w ogóle i nigdzie zajmować się żadnym handlem. Zakaz ten zniosły władze Rosji po pierwszym rozbiorze RP.

  I tak punkt po punkcie niemal każdy z tych paragrafów można obalić.
 • @Husky 18:29:33
  kundlu,
  albo odnosisz się merytorycznie do tematu, albo warujesz w swojej budzie - innymi słowy wypad.
 • @slawomis 18:44:55
  Szanowny kolego,

  pisanie tego typu notek, to w czystej postaci tchórzliwa insynuacja i "elegancka" denuncjacja. Jako katolikowi tradycjonalistycznemu, który dodatkowo wznosi hasła: Czołem Wielkiej Polsce, to po prostu nie przystoi.

  Chcesz pokazać niespójność logiczną i manipulację, to sięgnij do kontrargumentów, a nie asekuruj się usprawiedliwianiem własnej rejterady intelektualnej, która podpierasz na wszelki wypadek ..."opętaniem" autora.

  Tutaj wchodzimy już w praktykę inkwizycji i palenia czarownic na stosie.

  Zatem zastanów się kolego, kto i jak nisko upadł ?!

  Pomódl się zatem i proś o pokutę i rozgrzeszenie.
 • @Netwalker 20:29:47
  Też tak myślę.
 • @Rzeczpospolita 17:35:36
  Niech pan zmieni nick z Rzeczpospolita na Reich.
 • @slawomis 18:44:55
  Znamiennym jest fakt, źe Dariusz Kosiur nie podejmuje w ogóle tematów teologiczeych, liturgicznych, czy eschatologicznych. Skupia się w swej publ8cystyce dotyczącej Kościoła Katolickiego jedynie na bardzo przyziemnym i materialnym aspekcie, bo na działalności politycznej i ekonomiczo-społecznych konsekwencjach aktywności hierarchiczelnych instytucji władzy KK w jej relacjach do władzy państwoej i wspólnoty narowej. A zatem, z którego świata jest królestwo boźe w wydaniu hierarchii KK?
 • @jazmig 21:11:12
  WPS w próżni społecznej – ВСП в социальном вакууме
  http://stat8.blog.ru/lr/1018ef19605e7a16d089209d11d1061a

  Animator Stowarzyszenia WPS, p. Kosiur od dawna gardłuje przeciwko „żydo-rządom PiS”, a w wyborach samorządowych 2010 r. (21 listopada) próbował dorwać się do władzy pod szyldem... PiS. Wszystkie chwyty dozwolone? – tak myślą tylko socjaliści!


  //Na powyższym filmie widzimy, jak p. Paweł Ziemiński (WPS) usiłuje po raz kolejny udowodnić, że w Polsce neosanacyjnej panuje wolność słowa, a „wołać na puszczy” można sobie nawet pod zamkniętą siedzibą partii rządzącej, pod opieką państwowej policji. (Wierni Polsce Suwerennej – relacja z „manifestacji przeciw totalitaryzacji i militaryzacji Polski” – Łódź, sobota po południu 18.06.2016).

  Na następnej „manifestacji” należy wprowadzić nieco ożywienia do scenografii, np. pan z chorągwią OWP mógłby biegać dookoła kamery w czasie wystąpienia p. Prezesa (vide instruktaż A. Wajdy poniżej).//

  https://youtu.be/3UYxWapeUTY

  //„Planktonowa” formacja WPS nie jest tu zresztą wyjątkiem, regres przeżywają znacznie poważniejsze organizacje nacjonalistyczne i cały ruch narodowy. Jeden z jego płodnych publicystów p. Jakub Siemiątkowski pisał w 2015 r., że dzisiaj „sam szyld endecji po prostu nie znaczy zbyt wiele. A już na pewno nie na tyle dużo, by na nim samym tylko budować formację polityczną w czasach dzisiejszych. Naprawdę nie ma nic dziwnego w tym, że do polskiego wyborcy apel o wsparcie jednej z największych tradycji politycznych II RP nie trafia. Spory sprzed wieku nikogo, poza może historykami i samymi narodowcami, dziś nie obchodzą i nie mamy prawa mieć o to do naszych rodaków pretensji. Endecja nie jest dziś Polsce potrzebna – potrzebny jest nowoczesny, zdolny odpowiedzieć na aktualne pytania nacjonalizm. Z endecji będzie czerpał sporo, ale będzie już czymś innym.”//

  Kapitalny wpis
  tu calosc :

  http://narodowy.blog.ru/221462051.html
 • @Rzeczpospolita 20:12:52
  kundlu,
  albo odnosisz się merytorycznie do tematu, albo warujesz w swojej budzie - innymi słowy wypad

  Pan Wybaczy ,ale MERYTORYKA I HUSKY wykluczają swoje współistnienie ;)
 • @Katana 22:38:44
  To nie jest msza, ani dysputa teologiczna. Gdy będę miał ochotę wysłuchać słowa bożego mogę iść do świątyni.
 • @Paulus.Aquarius 21:30:28
  Przyznam ,że nie jestem znawcą historycznych stosunków między Krk a Żydami w Polsce, ale z pewnością świecki nacjonalizm oparty o słowiańską jedność przemawia do mnie bardziej niż żydo-klerykalizm, który przeżarł struktury instytucjonalno-społeczno-gospodarcze i pasożytuje na garbie zniewolonych owieczek.

  ___ też tak uważam.
 • @Husky 18:29:33
  A co ty się tak czepiłeś Pana Kosiura? Cwaniaczek jesteś bo udajesz Polaka na emigracji. Jak swoja juche sprawdzisz to okaże się że zyd i murzyn jesteś. Mieszkasz poza Polską i j u d z i s z. Cwaniaczek w odbyt penetrowany przez Sorosa. Pisałem ci kiedyś psino żebyś kabaret założył, szekle zarobisz i z kibucu się w końcu wyrwiesz... A P. Kosiur ma rację zapomniał jednak dodać ile uniwerków było w Prusach, Austrii i Rosji jak RON upadał.
 • @stanislav 21:29:04
  Z żydowskiego świata. wSZAK MASZ NAPISANE ŻE LUDY PÓLNOCY SĄ CZYSTE I BEZ WINY.
 • @ Rzeczpospolita
  Zauważ debilu, że Polska ZNIKA obecnie na twoich oczach właśnie dlatego, że Kościół UPADA.
  Samemu przekonywałes nas, że Polska była MOCNA i wspaniała za czasów Gomułki, Gierka, i Jaruzelskiego. Wtedy właśnie Kościół był SILNY.
  Przyznałes też, że: „Od sierpnia 1980r. do roku 1990 zostało zamordowanych ponad 100 księży. Ks.Popiełuszko w czasie tortur wyrwano nawet język - to wyjątkowo bestialska zbrodnia.” - Rzeczpospolita 22.01.2017 15:17:48

  Z powodu właśnie tych bestialskich mordów, Kościół UPADA i Polska ZANIKA.

  Do upadku Kościoła i tym samym znikania Polski przyczyniają się tez byli agnenci Departamentu IV MSW zajmującego się dezintegracją Kościoła katolickiego w Polsce tacy jak satanista-neopogan Stanisław Potrzebowski, bestialski morderca Grzegorz Piotrowski, oraz żydo-Kosiur promujący bełkot powyższych w Neon'ie.
 • @Husky 21:29:33
  Husky długo szukałem aż znalazłem twoje zdjęcie:

  https://www.youtube.com/watch?v=QpFh_-A2pSw
 • @Zdzich 00:24:46
  Jak Maryjkę matuchnę Jezusa , królowa Polski ogłoszono to zaraz zaczęły się potopy, bunty hajdamackie i rozbiory. Świątynia oPACZNości w stolycy naszej jest wotum za upadek Konstytucji 3 maja. Jesteś albo Polak albo watykańska swołocz. Określ się. A na koniec - Niechby ta Rzeczpospolita nigdy sie nie odrodziła gdyby Kosciół kATOLICKI MIAŁ NA TYM STRACIĆ...

  I co ty na to Zdzisiu? Mi wierzyć nie musisz ale daty se posprawdzaj. Żyd Twoim królem - ok, moim NIE.
 • @Zdzich 00:24:46
  Prawdziwym dokumentem upadku są efekty ludzkie typu Zdzich- nieprzytomny tuman i zwykły arogant ;)))
 • @Paulus.Aquarius 21:30:28
  „Co do treści artykułu, to trudno jest mi się przyczepić do czegokolwiek- nie znajduję w nim niespójności i braku logiki”. - Paulus.Aquarius 23.01.2017 21:30:28

  Z powodu braku mojego cennego czasu na polemikę z debilami, zacytuję na szybko fakty z Encyklopedii.
  NERON w opisach swiadkow, profesorow historii, i encyklopediach: „Cesarz rzymski od 54 roku, kiedy jego matka otruła swojego męża i przejęła władzę. Neron odsunął później matkę od wpływów, a w 59 roku zlecił jej zamordowanie. W 62 roku Neron poślubił Poppeę, która poprzednio była żoną Rufriusa Crispinusa, a następnie Otona – przyjaciela Nerona. Zmarła w 66 roku w wyniku kopnięcia zadanego przez małżonka, gdy była w ciąży.
  Wraz z wybuchem wielkiego pożaru w Rzymie 64 roku n.e., doszło do represji na tle religijnym skierowanym przeciwko Chrześcijanom. Nieufność wobec tego nowego wyznania prowokowali sami Żydzi! Żydzi szerzyli w stolicy pogłoski o chrześcijańskich powiązaniach z pożarem. Tym samym narodziło się po raz pierwszy w imperium represjonowanie oraz dyskryminowanie wyznawców Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie byli mordowani na pokaz, ponosząc okrutną śmierć rzucani na arenę dzikim zwierzętom, paleni żywcem, albo krzyżowani.
  Despotyzm Nerona wywoływał coraz większe niezadowolenie w kręgach arystokracji, patrycjuszów i bogatych warstwach społecznych. Jak podaje rzymski historyk Eutropiusz: „świat rzymski go przeklął i wszyscy jednocześnie opuścili, a senat uznał za wroga”. Opuszczony przez wszystkich, Neron popełnił samobójstwo 9 czerwca 68 roku.”

  A teraz wersja żydo-Kosiura: NERON: „Jeden z najwybitniejszych cezarów starożytnego Rzymu, Neron, który jako jeden z pierwszych dostrzegł niebezpieczeństwo dla trwałości cesarstwa ze strony żydo-chrześcijańskiej religii, w historiografii żydo-chrześciajńskiej Europy uchodzi za głupca i niegodziwca.” - Rzeczpospolita 22.01.2017 15:17:48
 • @ekoludek 23:07:03
  Popieram i też tak uważam.
 • @Krystyna Trzcińska 03:29:56
  Nie wiem o czym Ty tutaj pieprzysz, gdyż istnieje liberalna partia „Nowoczesna” powołana przez Ryszarda Petru, która od czerwca 2016 należy do Partii Porozumienia Liberałow i Demokratów (coś w rodzaju „Proletariusze wszystkich krajów - łączcie się”.)
  „Nowoczesna” promuje:
  a) przerywanie ciąży
  b) rejestrację tzw. związków partnerskich, czyli homoseksualistów
  c) finansowanie z kasy podatników sztucznego zapłodnienia
  d) zniesienie religii w szkołach

  „Nowoczesna” stoi w sprzeczności z naukami Kościoła i nie ma nic wspólnego z fotomontażami, które załączyłaś. Zdaje się, że brakuje tam obrazka z tobą.
 • @stanislav 00:25:54
  ja w ekspresowym tempie znalazłem twoje cadyku
  https://youtu.be/0Fe7L50EETs
 • Fakt
  Faktem jest, że kościół katolicki wywodzi się z narodu żydowskiego. Zostały przyjęte / narzucone zasady tego narodu kultura, filozofia, sposób postrzegania świata, ekonomii. Chrześcijaństwo jest też wytrychem dla wtrącania się dla wielu osób narodowości żydowskiej w sprawy innych narodów.
  Religia katolicka jest oparta bezpośrednio na odłamie judaizmu ( stół pański, zamiana krwi z wino, chleba w ciało Boże ).
  Pan Jezus i niemal wszyscy apostołowie są z pochodzenia Żydami.
  Religia katolicka jest też bazowaniem na odczuciach ludzi ( dzieciątko Jezus w żłóbku, bezdomny wędrowiec głoszący religijną filozofię, sadystycznie skazany na śmierć niewinny syn Boży.
  Podobną grę na emocjach prowadzi pan Owsiak wysyłając dzieci z puszkami oklejone serduszkami na zimne, często deszczowe lub śniegowe ulice zbierać pieniądze.
 • @Zdzich 00:24:46
  Dziduś, baranku - baranie! - boży,
  masz prawo wierzyć w co ci się podoba, masz prawo do własnego zdania,
  ale każdym swoim wpisem potwierdzasz tylko, żeś okrutny cymbał, który nie rozumie co czyta.
 • @Husky 06:48:12
  kundlu,
  no bardzo ładna impreza,
  ale zdradź chociaż, w której parze tańczysz.
 • Pomieszanie z poplątaniem...
  Panie Dariuszu...
  Dobre i logiczne wnioski, ale realizowane na fałszywych podstawach nie prowadzą do właściwego wyniku.
  Siłą państwa polskiego jest jedność narodowa, wyznaniowa i społeczna. Słabość nie bierze się z tego, że było dużo klasztorów, kościołów, i innych miejsc kultu, lecz z sabotażu, obniżenia poziomu edukacji i wpływów zewnętrznych.
  Siła kościoła, to siła Polski, bo kościoły umacniają jedność wyznaniową, skupiają ludzi, tworzą wspólne wartości. Kościoły w większości przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się innych wiar i wyznań, konsolidują ludność.
  Ponadto - kościoły dostarczają swego rodzaju inteligencję, kierownictwo społeczne, edukatorów i przewodników. Nie można ucinać wszystkiego stwierdzeniami, że kościół to darmozjady, że są zachłanni, że są nieproduktywni, zacofani, itd. Bo po pierwsze - tylko niektórzy tacy są, a po drugie - nie są oni typową fabryką, usługą czy rzeczą.
  Znajdują się wśród nich czarne owce, i to ich zapamiętujemy najbardziej, piętnujemy, przez ich działanie oceniamy całość. Ale tak nie jest w każdym przypadku.

  Kościół to ostoja osób zakłopotanych oraz potrzebujących wsparcia. A wsparcie duchowe jest równie potrzebne jak codzienne pożywienie, bo wpływa na psychikę, na samopoczucie, na skrajność, radykalizm lub spokój ducha, trzeźwe spojrzenie.

  Proponuję nie porównywać statystyk na przestrzeni wieków, bo jak wiadomo - sabotażyści, w głównej mierze żydzi, rujnowali Polskę na arenie międzynarodowej - gospodarczo, społecznie i biologicznie. Wywierano na społeczeństwo presję (słynne zapraszanie na pijatyki, upajanie chłopów alkoholami, dzierżawienie gorzelni, itd., które nieuchronnie prowadziło do zubożenia, do zapaści społecznej). Niszczono edukację, co wpływało na podatność do manipulacji.
  I czy miłosierny kościół musiał to zwalczać stalą i ogniem? Teraz wiemy, że przydałoby się, ale w dawniejszych czasach nie było to takie oczywiste.

  Można powiedzieć, że prawdziwe jest: gdy kościół słaby to i Polska słaba.
  Erozja współczesnego kościoła oraz podkopywanie fundamentów prowadzi do zaniepokojenia, wątpliwości, podważenia wielowiekowych dogmatów. A to z kolei - prowadzi do podatności na manipulacje, na utratę poczucia pewnego bezpieczeństwa duchowego, oddalanie się od jedności społecznej.
  Myślę, że tyle wystarczy.
  Pozdrawiam
 • @thomx 10:06:13
  W ty co piszesz jest dużo racji ... i nie powinno podlegać dyskusji to że chrześcijaństwo jest odłamem judaizmu , czyli sektą Żydowską nawiązującej do wspólnej historii i tradycji . I o że nie niemal ... ale wszyscy uczniowie Jezusa byli Żydami ...którzy tak wtedy jak i teraz nie są monolitem . Chrześcijaństwo jest taką radosną twórczością tyle że nie zawsze było radosne .
  Człowiek ma różne potrzeby , w tym odnalezienie sensu życia , strach przed nicością w chwili śmierci wprowadza właśnie potrzebę wiary w dalszą egzystencje . No i właśnie religie są tą morfiną , pozwalającą zobaczyć inny świat . Inna sprawa że jesteśmy od dziecka programowani , do takiej wizji świata .
  Do niedawna była duża wrogość Chrześcijan do Żydów ..no ale nasz papcia Pawełek , człowiek nowego porządku świata ...propagował ekumenizm . To się kupy nie trzyma ...jest jedynie dowodem na to , że tam na górze nie wierzą w to co głoszą .

  Dla tych co wszystko widzą w czarnych kolorach , powinni widzieć i pozytywne strony tego wszystkiego . Kiedy młodsi i starsi bracia w wierze się zjednoczą ...a POLIN będzie ich ojczyzna .... automatycznie staniemy się Narodem Wybranym ... i to my będziemy rządzić tym ziemskim grajdołem .
  Przekarzny zatem sobie znak pokoju .. amen
 • @Takitamzdaleka 11:40:29
  "Słabość nie bierze się z tego, że było dużo klasztorów, kościołów, i innych miejsc kultu, lecz z sabotażu, obniżenia poziomu edukacji i wpływów zewnętrznych."

  Istotnie, słabość państwa nie była wynikiem przyrostu ilości miejsc kultu, ale ich przyrost był skutkiem słabości państwa wynikającej z działalności Kościoła.

  - "wpływów zewnętrznych" - istotnie, Kościół jest instytucją o zewnętrznej jurysdykcji, sprzecznej z interesami naszego państwa i narodu.


  "(...) kościoły dostarczają swego rodzaju inteligencję, kierownictwo społeczne, edukatorów i przewodników."

  Proszę porównać te dwa własne zdania - zawarł w nich Komentator niezamierzoną sprzeczność, która jednak odzwierciedla stan faktyczny. Otóż Kościół, jako instytucja zewnętrzna, realizująca własną politykę, przyczynił się do obniżenia poziomu edukacji, był dostarczycielem kadr świeckich realizujących interes Kościoła, a nie Polski.
 • @fabi 12:03:44
  "Dla tych co wszystko widzą w czarnych kolorach , powinni widzieć i pozytywne strony tego wszystkiego . Kiedy młodsi i starsi bracia w wierze się zjednoczą ...a POLIN będzie ich ojczyzna .... automatycznie staniemy się Narodem Wybranym ... i to my będziemy rządzić tym ziemskim grajdołem .
  Przekarzny zatem sobie znak pokoju .. amen"

  A dla sympatycznej żydo-katolickiej gawiedzi, od niewątpliwie sympatycznych Żydów: picu, picu, picu.
 • @Rzeczpospolita 11:23:31
  trzecia para zaraz po tobie i cadyku stanleyu
  shalom
 • @fabi 12:03:44
  Przekarzny
 • @Rzeczpospolita 12:35:33
  Więzi łączące nasze narody mają tysiącletnią historię. To jest relacja opleciona wzajemnymi związkami kulturowymi i często też rodzinnymi. To wielka wartość, która bezsprzecznie łączy nasze narody. Chciałem w tym miejscu wyrazić radość i podziękować, że w 2014 r. był pan, panie prezydencie, obecny w Warszawie na uroczystości inauguracji Muzeum Historii Żydów Polskich. Ten wspaniały obiekt jest dokumentem naszej 1000-letniej, wspólnej historii, która jest niezwykle ważna, szczególnie dla młodego pokolenia, zarówno w Polsce, jak i Izraelu. Jest ważny, aby widzieli oni głębię tych związków, wzajemne więzi kulturowe, wzajemny wpływ, wpływ, jaki wspólnota żydowska żyjąca w Polsce ponad 1000 lat wniosła do budowy polskiego państwa i jego kultury, aby rozumieli ten wpływ, jaki Żydzi urodzeni w Polsce mieli na budowę państwa Izrael, przynosząc z polskich ziem to, co w moim przekonaniu najlepsze, to, co pozwoliło zbudować silną państwowość i piękne państwo izraelskie – powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Izraela, Reuvenem Rivlinem, Andrzej Duda.

  http://telewizjarepublika.pl/prezydent-duda-w-izraelu-wiezi-laczace-nasze-narody-maja-tysiacletnia-historie,43357.html

  1000 lat ,a co tam bez kozery powiem- 1050 lat a "chrzest" Meshek przyjął od chazarów.
 • @Krystyna Trzcińska 04:40:40
  Ja o Twojej liberalnej partii „Nowoczesna”, a Ty o tym co „powinno być”.
  Ma to tyle ze sobą wspólnego, co „Nowoczesna” z katolicyzmem. Czyli nic.
 • @Husky 14:06:44
  również pozdrawiam ...
 • @Zdzich 15:33:41
  Dziduś,
  wystarczy - wszyscy już wiedzą, żeś nieszczęsny idiota. - Dlatego kasuję erupcję twojego chorego żydo-katolickiego intelektu.
 • @Rzeczpospolita 17:35:36
  Katana to takze rodzaj bialej broni...
 • @morgan 19:22:40
  Wiem, że to rodzaj japońskiego miecza, ale temu syjoniście bardziej pasowałby nick: chałat - czyli żydowska kapota.
 • @Takitamzdaleka 11:40:29
  "Kosciöl to ostoja..." itd. Ostoja byl szczegölnie wöwczas, gdy z ambon nawolywal do posluszenstwa zaborcom, bo takie mial wytyczne z Watykanu.
  Najwiekszym jednak grzechem kosciola jest OBLUDA.
 • @Husky 06:48:12
  Kundlu alaskański, jak sikasz, to nie łykaj i podnoś nogę ! :))))
 • @Husky 21:41:00
  Z dedykacją dla ciebie, posłuchaj w budzie :

  https://www.youtube.com/watch?v=LTfWCTg1YUg
 • Po komentarzach "widać"..
  zleciała się agentura żydowska.. To znaczy, że trafione w dyche :)
 • Żydo-katolicyzm objawiony
  https://rzeczpospolitapolska.files.wordpress.com/2017/01/e4d29b_777b30c78585442bb3c2139673486cf1.png

  Białoruski znaczek pocztowy wydany z okazji 375 rocznicy urodzin Kazimierza Łyszczyńskiego

  https://rzeczpospolitapolska.files.wordpress.com/2017/01/220px-kazimierz_c582yszczyc584ski.jpg

  Łyszczyński został skazany na karę śmierci i konfiskatę dóbr za ateizm. Wyrok wykonano przed południem na Rynku Starego Miasta w Warszawie 30 marca 1689.
  Relacja biskupa Załuskiego:
  "Wyprowadzono go na miejsce stracenia i okrutnie znęcano się najpierw nad jego językiem i ustami, którymi on okrutnie występował przeciw Bogu. Potem spalono jego rękę, która była narzędziem najpotworniejszego płodu, spalono także jego papiery pełne bluźnierstw i na koniec on sam, potwór, został pochłonięty przez płomienie, które miały przebłagać Boga, jeżeli w ogóle za takie bezeceństwa można Boga przebłagać."

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930